Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) zahajuje druhý cyklus implementácie modelu CAF. Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor. Je založený na predpoklade, že výsledky organizácie sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania premietajúcich sa do riadenia zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov.

Model CAF nazerá na inštitúciu z rôznych uhlov súčasne. Je využívaný vo verejnom sektore ako nástroj pre samohodnotenie a trvalé zlepšovanie organizácie. Cieľom ÚNMS SR v druhom cykle je hľadať nové možnosti ako zjednodušovať interné procesy a ako posunúť naše aktivity smerom k očakávaniam zainteresovaných strán v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality a skúšobníctva.

Odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR pri tvorbe CAF tímu oslovil predovšetkým členov tímu z prvého cyklu, pričom tím posilnili aj noví kolegovia. V súčasnosti máme vypracovaný plán implementácie, vzdelávania a komunikácie na nasledujúcich 14 mesiacov.

ÚNMS SR ZAHAJUJE DRUHÝ CYKLUS IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF

Z vlastných skúseností i zo skúseností našich partnerov vieme, že práve neustále zlepšovanie sa nás všetkých spája a poháňa dopredu. Vždy je čo zlepšovať!