100. ORGANIZÁCIA ZAREGISTROVANÁ V SLOVENSKEJ DATABÁZE POUŽÍVATEĽOV MODELU CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) informuje, že 100. organizáciou zaregistrovanou v Slovenskej databáze používateľov modelu CAF sa stala Slovenská národná knižnica. 

Databáza bola spustená v auguste 2022, odvtedy môžu do nej vykonať registráciu všetky organizácie verejnej správy, ktoré implementovali európsky model zlepšovania – model CAF. V databáze sa nachádzajú organizácie, ktoré vykonali samohodnotenie podľa modelu CAF aj v minulosti.

ÚNMS SR teší pribúdajúci počet používateľov modelu CAF. 36 organizácii pribudlo od roku 2020 do komunity používateľov modelu CAF.

Slovenskú databázu používateľov modelu CAF nájdete na webovom sídle CAF centra.