Predmet zákazky:

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy”.