JANUÁR 2020


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 prebieha v siedmich partnerských organizáciách vrátane Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“), implementácia modelu CAF v siedmich organizáciách, model výnimočnosti EFQM v jednej organizácii. ÚNMS SR a ďalšie štyri partnerské organizácie implementujú systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a ďalšie dve organizácie začali koncom minulého roka pilotne zavádzať nový nástroj Samohodnotenia kultúry kvality.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) v rámci druhej fázy implementácie systému manažérstva kvality v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o pokračuje v poslednej úprave existujúcej internej riadenej dokumentácie systému manažérstva kvality pred realizáciou certifikačného auditu. Počas mesiaca január boli pre implementačný tím realizované dve školenia v Banskej Bystrici a v Nitre, kde boli zamestnanci SMI oboznámení s finálnou dokumentáciou a prípravou na certifikačný audit.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach v mesiaci január vykonal prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na výber spoločnosti pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a následného vykonávania dozoru nad systémom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pokračuje v implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. V mesiaci január začali s tvorbou návrhu Príručky kvality, ktorý je zastrešujúcim dokumentom celkovej dokumentácie systému manažérstva kvality. Návrh bol prekonzultovaný s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH, s.r.o.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v mesiaci január vytvoril symboly vývojového diagramu s možným využitím na ostatných organizačných útvaroch ÚVO a na modelovanie procesov ÚVO. Bola vypracovaná a pripomienkovaná „Politika kvality ÚVO“. Vypracoval sa prvý návrh Príručky kvality ÚVO podľa štruktúry normy ISO 9001:2015. V spolupráci s konzultačnou spoločnosťou TAYLLOR & COX, a.s. bol vytvorený návrh štruktúry procesnej mapy ÚVO.

V mesiaci január prebehla analýza existujúcich procesov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“). Uskutočnili sa osobné konzultácie zamerané na tvorbu procesov a ich riadenie, ako aj na modelovanie procesov a tvorbu procesnej mapy v kooperácii s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V rámci druhej implementačnej etapy v mesiaci január Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Zároveň pokračuje v tvorbe návrhu smernice o auditovaní systému manažérstva proti korupcii na ÚV SR.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len“ ÚSVSRRK“) pokračuje v mesiaci január v druhej implementačnej fáze implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. ÚSVSRRK sfinalizoval protikorupčné ciele systému manažérstva proti korupcii a zároveň pokračuje v tvorbe kariet jednotlivých procesov, interných predpisov, kde sú zapracované požiadavky normy ISO 37001:2016. V spolupráci s konzultačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia zahájil spracovanie Príručky systému manažérstva proti korupcii.

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) počas druhej fázy implementácie v januári pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Zároveň pokračuje v tvorbe nového interného riadiaceho aktu, ktorým sa vydáva Protikorupčná politika a Protikorupčné ciele SMI. Napreduje tvorba návrhu Príručky kvality podľa jednotlivých kapitol normy ISO 37001:2016 a služobného poriadku, kde bude zapracovaný etický kódex a oboznamovanie zamestnancov s protikorupčnými pravidlami.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) v mesiaci január, v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou Eurocontrol, napreduje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V ÚPVII sa realizovalo definovanie rolí, zodpovedností a právomocí zamestnancov.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR v mesiaci január pokračoval v tretej fáze implementácie modelu CAF a dopĺňal akčný plán zlepšovania úradu v súlade s modelom CAF.

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) sa v januári podarilo schváliť Akčný plán zlepšovania a vytvoriť dodatok ku Komunikačnému plánu CAF. Zároveň boli upravené konkrétne kroky informovania verejnosti so schváleným Akčným plánom zlepšovania.

V mesiaci január vstúpilo do druhej fázy implementácie modelu CAF súčasne päť partnerských organizácii, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len MO SR) a Národný bezpečnostný úrad. Partnerské organizácie v priebehu mesiaca realizovali školenia vrcholového manažmentu, svojich CAF tímov a zahájili prípravy na tvorbu samohodnotiacich správ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vstúpilo do tretej fázy implementácii modelu výnimočnosti EFQM. V mesiaci január zrealizovalo stretnutie s tímom EFQM za účelom prerokovania spätnej správy z posúdenia na mieste. V dňoch 29.01. - 31.01.2020 sa MF SR zúčastnilo výjazdového stretnutia v Trenčianskych Tepliciach, kde počas troch dní identifikovali 14 základných Akčných plánov zlepšovania a SWOT analýzu.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V januári pokračujú partnerské organizácie MV SR a MO SR v tretej fáze implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“). MO SR ďalej spracovalo očakávané prejavy kultúry kvality, vychádzajúce z procesu samohodnotenia.