FEBRUÁR 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 úspešne pokračuje v siedmich partnerských organizáciách vrátane Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). Implementácia modelu CAF prebieha v siedmich partnerských organizáciách, implementácia modelu výnimočnosti EFQM v jednej organizácii a implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality v dvoch organizáciách. Taktiež ÚNMS SR a ďalšie štyri partnerské organizácie začali implementovať systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

V mesiaci február Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) vypracoval plán vzdelávania a interných auditov na rok 2020 a podujal sa k úprave dokumentu Register rizík a príležitostí. Taktiež bola uskutočnená aktualizácia Organizačného a Služobného poriadku. SMI v spojení s predstaviteľmi spoločnosti CEMS, s.r.o. sa pripravujú na certifikačný audit.

Počas mesiaca február Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice vykonal pod vedením externého školiteľa prvý a druhý interný audit a následne zahájil prácu na nápravných opatreniach. Zároveň vypracoval podklady pre verejné obstarávanie na výber spoločnosti pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a následného vykonávania dozoru nad systémom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVSRII“) postupuje v implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a na pravidelnej báze konzultuje jednotlivé kroky implementácie s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH s. r. o. V mesiaci február pokračoval s tvorbou návrhu Príručky kvality, ktorý je zastrešujúcim dokumentom celkovej dokumentácie systému manažérstva kvality. Príručka kvality bola v priebehu mesiaca zaslaná všetkým zamestnancom úradu na pripomienkovanie. Implementačný tím sa počas mesiaca február zúčastnil na dvoch vzdelávacích aktivitách, kde im boli poskytnuté informácie k vybraným požiadavkám normy ISO 9001.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vo februári vypracoval dokument Politiky kvality ÚVO s pripomienkami od členom implementačného tímu, ako aj návrh Cieľov kvality ÚVO na rok 2020. V spolupráci s konzultačnou spoločnosťou TAYLLOR & COX, a.s. bol vytvorený návrh Programu interných auditov na rok 2020. ÚVO ďalej pokračuje v tvorbe procesných a interných dokumentov potrebných pre úspešnú implementáciu v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) v mesiaci február uskutočnilo konzultácie s konzultačnou spoločnosťou BKS ÚSPECH s.r.o. zamerané na tvorbu procesov a ich riadenie, ako aj procesné modelovanie na jednotlivých útvaroch. ÚPSVR v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou zahájili prípravu zdokumentovaných informácií súvisiacich s výkonom interných auditov na ÚPSVR s možnosťou využitia efektívneho softvéru. Boli pripravené pracovné materiály ako podklad k verejnému obstarávaniu certifikačných spoločností pre ISO 9001. Vo februári sa uskutočnili dve školenia pre implementačný tím.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V mesiaci február Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Zároveň pokračuje v tvorbe návrhu smernice o auditovaní systému manažérstva proti korupcii na ÚV SR. ÚV SR pripravil a vyhodnotil podklady pre verejné obstarávanie na výber spoločnosti pre certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016.

V mesiaci február pokračuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len“ ÚSVSRRK“) v druhej fáze implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. ÚSVSRRK vykonal revíziu Príručky systému manažérstva proti korupcii a pokračuje v tvorbe kariet jednotlivých procesov, interných predpisov, kde sú zapracované požiadavky normy ISO 37001:2016.

SMI v mesiaci február pokračuje aj v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. SMI aktualizoval interné riadiace akty s názvom Protikorupčné ciele a Protikorupčná politika. Zároveň pripravil vstupné podklady na aplikáciu Riadenie korupčných rizík. SMI v danom mesiaci realizoval dve vzdelávacie aktivity pre vybraných zamestnancov na manažérskych pozíciách a pre interných audítorov.

Počas mesiaca február na pravidelnej báze prebiehala komunikácia ÚPVSRII s konzultačnou spoločnosťou Eurocontrol, ktorá zabezpečuje spoluprácu pri implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. ÚPVSRII zaviedol hodnotenie efektívnosti vzdelávania v organizácii a vypracoval internú smernicu Riadenie ľudských zdrojov.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR v mesiaci február pokračoval v tretej fáze implementácie modelu CAF. Bol prijatý a podpísaný Akčný plán zlepšovania CAF (APZ) vedúcim Úradu vlády SR a zahájila sa príprava implementácie opatrení z APZ.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) sa vo februári venoval štúdiu interných dokumentov k jednotlivým bodom Akčného plánu zlepšovania CAF. Členovia CAF tímu s externým konzultantom, vedením, zamestnancami a zainteresovanými stranami aktívne viedli brainstorming k tvorbe samotných realizačných programov. V mesiaci február sa ÚPV zúčastnil workshopu, ktorý organizoval ÚNMS SR a kde bol informovaný o tom, čo je externá spätná väzba a ako prebieha. CAF tím v priebehu mesiaca dostal k dispozícii podklady a príručku Externej spätnej väzby (ďalej len „ESV“). Zároveň s externým konzultantom pripravil program školenia k ESV.

V mesiaci február pokračuje v druhej fáze implementácie modelu CAF päť partnerských organizácii, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR") a Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“).

MV SR počas mesiaca február zahájilo prácu na samohodnotení a uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi kritérií modelu CAF. MV SR pravidelne organizovalo konzultácie školiteľa s členmi CAF tímu, ktoré slúžili na správne usmernenie tvorby samohodnotiacej správy.

V mesiaci február MZ SR po konzultácii s externým konzultantom monitorovalo práce na nultej verzii samohodnotiacej správy.

MŽP SR vo februári uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutia s externým konzultantom, na ktorých boli prediskutované prvé návrhy častí samohodnotiacej správy.

MO SR zahájilo spracovanie samohodnotiacej správy. Rozbehli sa práce na spracovaní popisu subkritérií samohodnotiacej správy. Členovia CAF tímu preukázali pochopenie modelu a aktívne pristúpili k plneniu úloh. MO SR pravidelne organizovalo pracovné stretnutia k vyhodnoteniu spracovania subkritérií samohodnotenia.

NBÚ vo februári uskutočnil pripomienkovanie „nultej“ verzie samohodnotiacej správy a zahájil prípravu konsenzus mítingu.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) pokračuje v tretej fáze implementácie modelu výnimočnosti EFQM. V mesiaci február zrealizovalo pravidelne stretnutia tímu EFQM. Uskutočnilo sa stretnutie s konzultačnou spoločnosťou SSK za účelom navigácie pri tvorbe záverečnej správy EFQM. MF SR vytvorilo strategickú mapu, zadefinovalo hodnoty MF SR a prehodnotilo komunikačné plány implementácie jednotlivých stratégií.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

Vo februári vstúpili partnerské organizácie MV SR a MO SR do štvrtej fázy implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“).

MV SR sa vo februári venovalo hlavne metodike tvorby cestovnej mapy nástroja SKK a členovia tímu zlepšovania sa zúčastnili na dvoch vzdelávacích aktivitách MV SR.

MO SR v spolupráci garanta, metodika, školiteľa a špecializovaného poradcu spracovalo a odkonzultovalo Správu pre vedenie rezortu ministerstva obrany o priebehu implementácie nástroja SKK, ktorá obsahovala vyhodnotenie samohodnotiaceho procesu, percentuálne a indexové hodnoty dosiahnutých úrovní, opis použitej metodiky, popis východísk a odporúčaní pre rozhodnutie o návrhoch očakávaných prejavov kultúry kvality. Samohodnotiaci tím SKK sa vo februári zúčastnil na školení o realizácii Cestovnej mapy (SKK).