Začiatkom marca bolo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukončené výberové konanie na zabezpečenie certifikácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016. Úspešným uchádzačom sa stal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., certifikačný orgán CERTICOM. Následne dňa 5. marca 2020 prebehlo v úrade za účasti riaditeľky odboru kvality a projektového riadenia a manažéra kvality stretnutie s riaditeľom CERTICOMu, Ing. Slavomírom Juráčkom.  Predmetom stretnutia bolo prerokovanie plánu a postupu certifikačného auditu v úrade a prerokovanie pripomienok k zmluve o kontrolnej činnosti. Po zapracovaní pripomienok bola so spoločnosťou CERTICOM podpísaná zmluva o kontrolnej činnosti a následne bola dňa 12. marca 2020 zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv.

Z hľadiska prípravy na certifikáciu systému manažérstva kvality prebehlo na úrade dňa 3. marca 2020 stretnutie s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. Obsahom stretnutia bolo pripomienkovanie príručky kvality a postup tvorby správy o stave systému manažérstva kvality. Následne boli za rok 2019 manažérom kvality zosumarizované a príslušnými organizačnými útvarmi vyhodnotené jednotlivé ukazovatele výkonnosti procesov, riziká procesov a ciele kvality. Taktiež boli v priebehu mesiaca manažérom kvality do príručky kvality zapracovávané pripomienky jednotlivých organizačných útvarov. 

Dňa 3. marca 2020 bola tiež v priestoroch úradu, ako jeden z nástrojov neustáleho zlepšovania a získavania spätnej väzby od zamestnancov,  zriadená schránka na podávanie pripomienok a návrhov na zlepšovanie. Pripomienky a návrhy na zlepšovanie budú mesačne spracovávané a vyhodnocované manažérom kvality v súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi.

Na 18. marca 2020 bolo na úrade naplánované informačné stretnutie s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o., členmi implementačného tímu a vedúcimi zamestnancami jednotlivých organizačných útvarov ohľadom pripravovaného certifikačného auditu, ktoré bolo, vzhľadom na preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, zrušené. Úrad bude spolu s konzultačnou spoločnosťou hľadať spôsob, ako toto informačné stretnutie zrealizovať prostredníctvom videokonferencie.

V mesiaci marec boli v úrade prijaté dva nové interné riadiace akty, oba s účinnosťou od 20. marca 2020, a to Protikorupčný kódex úradu a Smernica o postupe pri náležitom posudzovaní dôveryhodnosti upravujúca postup organizačných útvarov úradu pri náležitom posudzovaní dôveryhodnosti vo vzťahu ku konkrétnym kategóriám partnerov vecného vzťahu, projektov, transakcií a vo vzťahu k zamestnancom úradu v súlade s požiadavkami STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „norma“).

V priebehu mesiaca marec ďalej v úrade prebiehali zo strany jednotlivých organizačných útvarov úradu prehodnocovanie a aktualizácia katalógu korupčných rizík na rok 2020 v súlade s interným riadiacim aktom úradu o riadení korupčných rizík v úrade.

V súvislosti s implementáciou systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) v úrade postupne prebieha finalizácia dokumentácie SMPK. V priebehu apríla budú napokon všetkým organizačným útvarom poslané na interné pripomienkové konanie návrhy dvoch nových interných riadiacich aktov, a to smernice o riadení nezhôd SMPK a prijímaní nápravných opatrení a Príručky SMPK, vrátane ukazovateľov pre hodnotenie a meranie výkonnosti SMPK, podrobne popisujúcej SMPK v úrade v súlade s požiadavkami normy a vzájomné interakcie medzi procesmi SMPK, s
odkazom na príslušné zdokumentované informácie.

V mesiaci apríl bude následne vedeniu úradu predložená na preskúmanie správa o stave SMPK v úrade.