V prvej polovici mesiaca apríl boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) jednotlivým organizačným útvarom úradu zaslané na interné pripomienkové konanie návrhy dvoch nových interných riadiacich aktov, a to smernice o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) a prijímaní nápravných opatrení a Príručky SMPK, ako aj návrh dodatku k smernici o postupe organizačných útvarov úradu pri vypracovaní alebo prijímaní návrhov zmlúv, pri ukončení, evidovaní a uchovávaní zmlúv v súvislosti s prijatím osobitných protikorupčných ustanovení vrátane protikorupčnej doložky.

V súlade s interným riadiacim aktom úradu o riadení korupčných rizík v úrade bol aktualizovaný a následne schválený Katalóg korupčných rizík v úrade na rok 2020 a na intranete úradu bola súčasne zverejnená aktualizovaná Mapa korupčných rizík v úrade na rok 2020.

Následne prebiehalo vyhodnocovanie pripomienok organizačných útvarov úradu k zaslaným návrhom interných riadiacich aktov, pričom v závere mesiaca bol prijatý nový interný riadiaci akt, a to smernica o riadení nezhôd SMPK a prijímaní nápravných opatrení.

V nadväznosti na prijatú smernicu o postupe pri náležitom posudzovaní dôveryhodnosti napokon zo strany vedúcich zamestnancov úradu prebiehalo posudzovanie rizikovosti pracovných pozícií vo vzťahu k ich podriadeným zamestnancom. Zamestnancom úradu, ktorých pracovná pozícia bola posúdená ako stredne alebo vysoko riziková, následne vzniká povinnosť podať vyhlásenie o dodržiavaní protikorupčných predpisov a pravidiel.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením Covid-19 ovplyvnilo aj harmonogram implementácie a certifikácie systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“) na úrade. Z toho dôvodu došlo k podpísaniu dodatku k zmluve o kontrolnej činnosti s certifikačným orgánom Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., certifikačný orgán CERTICOM a posunutiu začiatku prvej fázy certifikačného auditu na 15. mája 2020.

V priebehu apríla boli manažérom kvality vyhodnocované podklady od jednotlivých organizačných útvarov k správe o stave systému manažérstva kvality za rok 2019 (ďalej len „správa“) a následne bola spracovávaná samotná správa. Finálna správa bude predložená vedeniu úradu začiatkom mája.

Odbor kvality a projektového riadenia spracoval takisto návrh dotazníka spokojnosti občanov/zákazníkov a iných zainteresovaných strán, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu ako jeden z nástrojov získavania spätnej väzby v súvislosti s kvalitou služieb poskytovaných úradom.

Dňa 30. apríla prebehla na úrade skúška videokonferencie s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Následne sú na dni 6. mája 2020 a 12. mája 2020 naplánované konzultácie prostredníctvom videokonferencie medzi konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o., a členmi implementačného tímu a vedúcimi zamestnancami jednotlivých organizačných útvarov.