Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná, jednou z ciest k naštartovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a zlepšovaniu, a ktoré ich realizujú pomocou systému manažérstva kvality majú výhodu, že sa rýchlejšie adaptujú novým situáciám.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) si túto skutočnosť dobre uvedomuje a preto v januári 2019 začal implementáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Vedenie aj kolektív zamestnancov ÚNMS SR s plným nasadením a entuziazmom pracovali na budovaní systému a splnení požiadaviek predmetnej normy. Zadosťučinením je, že ÚNMS SR dňa 28. mája 2020 úspešne absolvoval certifikačný audit a získal certifikát systému manažérstva podľa ISO 9001:2015.

Získanie certifikátu nie je koniec, je to len jeden z míľnikov v budovaní a trvalom zlepšovaní systému manažérstva kvality v našom úrade, ktorého súčasťou budem aj ja osobne. Vždy budem podporovať nové a inovatívne myslenie, ktoré podporí budovanie dôvery a zlepší obraz nášho úradu a jeho zamestnancov v očiach odbornej aj laickej verejnosti.“ Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR

Získaním certifikátu systému manažérstva kvality sa ÚNMS SR zaradil medzi organizácie štátnej a verejnej správy, ktoré deklarovali záväzok systematicky zefektívňovať svoju činnosť a zlepšovať poskytované služby, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov a zlepšovaniu celkového obrazu štátnej a verejnej správy v očiach verejnosti. 

Implementácia systému manažérstva kvality prebiehala v rámci národného projektu ÚNMS SR Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). V rámci tohto projektu sa zaviazalo k zlepšovaniu spolu s ÚNMS SR ďalších 19 partnerov, z ktorých Štatistický úrad Slovenskej republiky úspešne absolvoval recertifikačný audit a Slovenský metrologický inšpektorát certifikačný audit a získali certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Medzi ďalšie úspechy národného projektu možno zaradiť aj získanie certifikátu systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016 Úradom vlády Slovenskej republiky. Ďalších 12 partnerov je aktuálne v procese implementácie, či už systému manažérstva kvality, modelu CAF alebo EFQM a ďalších 5 sa pripravuje na implementáciu modelu CAF.

Pre tie organizácie verejnej správy, ktoré sa ešte s manažérstvom kvality iba oboznamujú alebo si chcú rozšíriť vedomosti o ňom ponúka svoje služby CAF centrum vytvorené v ÚNMS SR. Za 15 mesiacov od jeho vytvorenia sa v rámci CAF centra zrealizovalo 88 vzdelávacích aktivít, vyškolilo sa 1681 zamestnancov z 375 organizácií verejnej správy z rôznych regiónov Slovenska.

Veríme, že sa k týmto úspechom, ktoré sa nám doposiaľ podarilo dosiahnuť už čochvíľa pripoja aj ďalšie organizácie a spoločne tým prispejeme ku kvalitnejšej verejnej správe.

Kontakt v prípade záujmu o bližšie informácie: e-mail: kvalita@normoff.gov.sk