V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijaté dva nové interné riadiace akty, a to Smernica o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) a prijímaní nápravných opatrení a Príručka SMPK ako východiskový dokument zavádzaného SMPK v úrade. Okrem dvoch nových interných riadiacich aktov bol ďalej prijatý dodatok k Smernici o postupe organizačných útvarov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vypracovaní alebo prijímaní návrhov zmlúv, pri ukončení, evidovaní a uchovávaní zmlúv v súvislosti s prijatím osobitných protikorupčných ustanovení vrátane protikorupčnej doložky a dodatok k Smernici o postupe pri preverovaní oznámení v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Manažér SMPK následne spracoval a predložil v súlade s požiadavkami STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „norma“) zadefinovanými v článku 9.3 normy (Preskúmavanie manažmentom) návrh Správy o stave SMPK pre preskúmanie vrcholovým manažmentom úradu (ďalej len „Správa“) a následne, po zapracovaní pripomienok organizačných útvarov úradu k návrhu, predložil návrh Správy na rokovanie Operatívnej porady úradu.

Ďalej bol spracovaný časový harmonogram interných auditov SMPK, ktorých pôvodné termíny boli v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 presunuté na neskoršie obdobie a napokon sa uskutočnia v mesiaci jún. Súčasne boli všetkým organizačným útvarom úradu a interným audítorom SMPK zaslané plány jednotlivých interných auditov a zoznamy kontrolných otázok.

V mesiaci máj sa napokon spustil proces verejného obstarávania na výber certifikačnej spoločnosti v súvislosti s certifikáciou SMPK v úrade s predpokladaným termínom externého certifikačného auditu na konci júna, resp. na začiatku júla 2020.

Z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality bola na začiatku mája vydaná Príručka kvality. Takisto bola na začiatku mája predložená na rokovanie vedenia úradu Správa o stave systému manažérstva kvality za rok 2019. Vedenie úradu prijalo na rokovaní 10 návrhov opatrení na zlepšovanie systému manažérstva kvality.

V dňoch 6. mája a 12. mája boli vykonané formou videokonferencie stretnutia implementačného tímu a vedenia úradu s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. Cieľom videokonferencie bolo oboznámenie sa s Príručkou kvality a s implementovaným systémom manažérstva kvality.

Následne dňa 19. mája prebehla na úrade prvá fáza certifikačného auditu. Certifikačný orgán Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., certifikačný orgán CERTICOM skonštatoval, že úrad je spôsobilý podrobiť sa druhej etape certifikačného auditu. Tá úspešne prebehla dňa 28. mája a úrad sa stal držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (PDF, 64,6 kB).