CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

 

 
Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z naplánovaných vzdelávacích aktivít sa podarilo zrealizovať len šesť, z toho dve v školiacich priestoroch CAF centra a štyri priamo v organizáciách ako inhouse školenia.

Školenie Implementácia manažmentu rizík v organizácii podľa normy STN ISO 31000 (23.01.2020, Ministerstvo hospodárstva SR)

Účastníci školenia z radov zamestnancov MH SR boli oboznámení s procesom manažmentu rizika podľa ISO 31000:2018, jeho rámcom, zásadami a etapami. Lektor vysvetlil, ako sa vykonáva analýza súvislostí rizík a príležitostí, aké metódy a techniky sa používajú na posudzovanie rizík a tiež aké sú rozdiely medzi špecifickými skupinami rizík, ako sú napr. korupčné riziká, riziká podvodu alebo riziká projektov.

Školenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 19011:2018 (13.02.2020, ÚNMS SR)

Cieľom školenia bolo vysvetlenie, čo je interný audit, aké sú jeho prínosy a ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní. Účastníci školenia sa oboznámili s postavením, úlohami a zodpovednosťami interných audítorov v organizácii a získali tiež informácie o celom procese vykonania auditu, od prípravy, cez vykonanie, až po skončenie a naplánovanie následného auditu.

Školenie Model CAF a jeho implementácia (26.02.2020, Kancelária prezidenta SR)

Organizácia prejavila záujem o možnú implementáciu modelu CAF, a preto bol zorganizovaný seminár pre vybraných kľúčových zamestnancov, na ktorom získali základné informácie o modeli CAF, obsahu jeho kritérií, filozofii PDCA cyklu a tiež jednotlivými fázami implementácie modelu CAF. 

Školenie Strategické riadenie metódou Balanced Scorecard (26.02.2020, ÚNMS SR)

Lektorka oboznámila účastníkov s podstatou strategického riadenia a jeho význame pri vytváraní strednodobých a dlhodobých plánov. Práve metóda Balanced Scorecard je vhodným nástrojom na strategické riadenie a je aplikovateľná aj v organizáciách verejnej správy. Súčasťou školenia boli aj praktické príklady, ako vytvoriť stratégiu a strategickú mapu pomocou tejto metódy a ako správne nastaviť strategické ciele.

Školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 (05.03.2020, Pôdohospodárska platobná agentúra)

Téma manažérstva proti korupcii je stále aktuálnejšia a záujem o školenie k norme ISO 37001 prejavila aj Pôdohospodárska platobná agentúra. Zamestnanci agentúry sa dozvedeli, čo je to korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie a prečo je potrebné riešiť problém korupcie systémovým spôsobom. Ďalej bolo školenie venované komentovanému výkladu požiadaviek normy ISO 37001 a tiež spôsobu, ako ich v organizácii implementovať.

Školenie Manažérstvo rizika (09.03.2020, Pôdohospodárska platobná agentúra)

Ďalšia téma, ktorá zaujala Pôdohospodársku platobnú agentúru, je manažérstvo rizika. Účastníci školenia sa dozvedeli, prečo sa riziko vyjadruje ako vplyv neistoty na dosiahnutie cieľa a prečo si práca s rizikom vyžaduje štruktúrovaný prístup, aké sú zásady manažérstva rizika a prečo organizačná odolnosť a kontinuita činností súvisí s rizikom a aké sú nástroje na identifikovanie, analyzovanie a posudzovanie organizačného rizika.

Školenie Manažérstvo rizika

Podpora organizácií verejnej správy

V rámci národného projektu získa 15 organizácií možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. V súčasnosti využíva túto podporu 9 organizácií verejnej správy.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Obchodná akadémia Nitra a Štátny pedagogický ústav sú takmer na konci implementácie. Aktuálne sa všetky tri organizácie pripravujú na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Ak budú úspešné, získajú titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Zvyšné organizácie (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava, Domov seniorov Lamač, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Mesto Sabinov, Stredná odborná škola Pruské a Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok) sa nachádzajú vo fáze samohodnotenia a pripravujú svoju samohodnotiacu správu. Na základe tej bude u nich vykonané posúdenie na mieste.

Zároveň sa chystá vyhlásenie poslednej výzvy na zapojenie sa do národného projektu. Výzva by mala byť zverejnená v septembri 2020 a prvých šesť úspešných organizácií verejnej správy získa kompletné školiace, konzultačné a posudzovateľské služby pri implementácii modelu CAF.