Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektuSpustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu

V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) konali úvodné stretnutia odboru kvality a projektového riadenia so zástupcami partnerských organizácií k nastaveniu potrebných aktivít pre úspešnú realizáciu poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. V rámci tretej etapy začínajú s implementáciou modelu CAF Národný inšpektorát práce, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ÚNMS SR.

Organizácie z prvých dvoch etáp úspešne pokračujú vo svojej implementácii modelu CAF. Kým prvá etapa je takmer ukončená (Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa pripravujú na záverečné hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF), organizácie z druhej etapy (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Národný bezpečnostný úrad) sa nachádzajú vo fáze samohodnotenia a finalizujú svoju samohodnotiacu správu.

Okrem partnerských organizácií implementuje model CAF aj ďalších deväť organizácií verejnej správy, a to pomocou poskytnutej podpory CAF centra v podobe školiacich, konzultačných a posudzovateľských činností. Tri organizácie (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Obchodná akadémia Nitra a Štátny pedagogický ústav) sa podobne ako partneri prvej etapy pripravujú na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a zvyšné organizácie (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Domov seniorov Lamač, Mesto Sabinov, Stredná odborná škola Pruské a Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok) finalizujú samohodnotiacu správu a pripravujú sa na posúdenie na mieste.

Zámerom národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa je urobiť čo najviac pre to, aby sa manažérstvo kvality stalo prioritou, strategickou a integrálnou súčasťou riadenia našich organizácií verejnej správy.