MÁJ 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky, ktorá súvisí so šíriacim sa ochorením COVID-19. Partneri projektu naďalej pokračovali v implementáciách v obmedzenom režime a prostredníctvom distančných metód.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Dňa 4. mája 2020 bola spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. vykonaná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“). Certifikačný audit bol vykonaný na riaditeľstve SMI v Bratislave, ako aj na pracovisku v Košiciach. Certifikačný orgán SGS Slovakia skonštatoval, že neboli avizované žiadne závažné nesúlady s normou, ktoré by boli prekážkou pre získanie certifikátu. Naďalej prebiehala komunikácia s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. týkajúca sa ďalšieho postupu v udržiavacej fáze projektu.

Počas mesiaca máj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice (ďalej len „RÚVZ LV“) sfinalizoval správu zo štvrtého interného auditu a spracoval správu z preskúmania manažmentom. V RÚVZ LV prebehla revízia interných dokumentov, ako aj postup pri zálohovaní údajov v informačnom systéme. Skontrolovali a uzavreli sa všetky nezhody vyplývajúce z doterajších interných auditov. Taktiež bola odoslaná prihláška na certifikáciu systému manažérstva kvality a pripravené potrebné dokumenty na certifikačný audit.

V priebehu mesiaca Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pokračoval len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, nakoľko od 1. júla 2020 prebieha transformácia ÚPVII na Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky. V ÚPVII naďalej prebiehala komunikácia s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH s.r.o. k analýze dopadu transformácie na ministerstvo a definovania aktivít, ktoré je možné v rámci projektu vykonávať pred transformáciou na ministerstvo bez vplyvu na opakovanie aktivít a po odsúhlasení vedením v nich pokračovať.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pravidelne prebiehala telefonická komunikácia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. Do interných dokumentov (Ciele kvality ÚVO na r. 2020, Príručka kvality a Politika kvality ÚVO) boli zapracované návrhy členov implementačného tímu, ktoré boli následne sfinalizované a odoslané na schválenie. Zároveň ÚVO podpísal a zverejnil zmluvu o vykonaní certifikácie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. ÚVO počas mesiaca spracoval interné smernice, dodatky k smerniciam a správy súvisiace s implementáciou normy STN EN ISO 9001. V dňoch 13. - 14. mája 2020 a 18. - 19. mája 2020 sa uskutočnilo online školenie zamestnancov ÚVO o oboznámení sa s normou STN EN ISO 9001:2016.

V mesiaci máj v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) prebiehala príprava školenia interných audítorov (12.05.2020) a pravidelná online komunikácia s tímom interných audítorov, ako aj konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. Boli navrhnuté, zhodnotené a zdokumentované informácie pre realizáciu interných auditov (kontrolný zoznam otázok, plán interného auditu, ročný program interných auditov, správa z interného auditu, zoznam nápravných opatrení). Bol vypracovaný návrh ročného programu interných auditov systému manažérstva kvality na ÚPSVR vrátane personálneho obsadenia a časového ohraničenia jednotlivých auditov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) bol dňa 28. mája 2020 preverený systém manažérstva proti korupcii certifikačným orgánom 3EC International, ktorý skonštatoval, že systém je v zhode s požiadavkami normy STN ISO 37001.

V mesiaci máj v SMI bola pripomienkovaná a upravená Príručka systému manažérstva proti korupcii v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou APS Consulting, s.r.o. Došlo k spusteniu prieskumu pre identifikovanie potenciálnych korupčných rizík. Pripomienkovali a pripravovali sa ďalšie interné dokumenty a bol realizovaný interný audit. SMI pripravil návrh dotazníka pre nahlasovanie korupcie, ako aj formulár na anonymné nahlasovanie korupcie. Vznikla matica zodpovedností zo systému manažérstva proti korupcii a bola vypracovaná správa z preskúmania systému manažérstva proti korupcii.

V ÚPVII prebehla príprava školenia interných audítorov a bol vypracovaný program, ako aj plán interných auditov a postup pre preskúmanie manažmentom. Počas mesiaca pravidelne prebiehala telefonická a mailová komunikácia s konzultačnou spoločnosťou Eurocontrol. V dňoch 26. - 27. mája 2020 bolo realizované online školenie interných audítorov.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR v mesiaci máj pokračoval v implementácii zlepšovacích opatrení z Akčného plánu zlepšovania. Bol vykonaný hlavne zber a analýza vstupných dát a realizácia informačných aktivít. CAF tím komunikoval na diaľku prostredníctvom videokonferencií. Prebehli prípravy na realizáciu školenia o Externej spätnej väzbe (ESV) a začal sa vypracovávať opis implementácie modelu CAF na ÚV SR.

V Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) prebiehali prípravy opisov na Externú spätnú väzbu a aktívne sa pracovalo s príručkou ESV. Koncom mája sa realizovalo školenie k Externej spätnej väzbe. ÚPV SR navštívil externé zainteresované strany za účelom získania spätnej väzby formou rozhovorov.

V mesiaci máj v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) prebiehali individuálne konzultácie k písaniu samohodnotiacej správy modelu CAF. Vlastníci kritérií využívali individuálne konzultácie a dostali spripomienkované jednotlivé kritéria na ďalšie spracovanie.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa uskutočnili stretnutia metodika, CAF tímu a školiteľa, predmetom ktorých bolo pripomienkovanie a monitorovanie stavu prác na jednotlivých kritériách samohodnotiacej správy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v mesiaci máj uskutočnilo pripomienkovanie čiastkových výstupov samohodnotiacej správy členmi CAF tímu a externým konzultantom, ako aj zapracovanie pripomienok. Bola skompletizovaná 3. verzia samohodnotiacej správy z čiastkových výstupov jednotlivých členov CAF tímu. Taktiež prebehla komunikácia o revidovaní Harmonogramu implementácie modelu CAF na MŽP SR, z ktorého vznikla jej druhá verzia, ktorá zohľadňuje časové posuny v súvislosti s COVID 19.

Ministerstvo obrany (ďalej len "MO") Slovenskej republiky zabezpečovalo komunikáciu medzi školiteľom, metodikom a členmi CAF tímu telefonicky a emailom. Uskutočnil sa druhý workshop, kde školiteľ zásadne usmernil všetkých spracovateľov subkritérií konkrétnymi pripomienkami, usmerneniami a požiadavkami pre ďalší úspešný proces spracovania obsahu subkritérií.

V mesiaci máj Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) pokračoval v implementácii v súlade so schváleným harmonogramom. NBÚ pokračoval v spracovaní samohodnotiacej správy, kde priebežne prebiehali konzultácie vlastníkov kritérií a členov CAF tímu s metodikom CAF tímu a školiteľom. V dňoch 5. mája 2020, 19. mája 2020 a 26. mája 2020 bol prostredníctvom videokonferencie zrealizovaný konsenzus míting. Samohodnotiaca správa po konsenzuálnom bodovaní bude postúpená na interné pripomienkovanie jednotlivým útvarom NBÚ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v mesiaci máj viedlo pravidelné online konzultácie s konzultačnou spoločnosťou k prepájaniu predpokladových kritérií s výsledkami organizácie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V MV SR v rámci implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len “SKK“) sa uskutočnili pracovné stretnutia metodika s konzultantom/školiteľom, ale aj individuálne stretnutia so špecializovaným odborným poradcom k priraďovaniu výrokov k atribútom SKK, tvorbe cestovnej mapy a návrhu akčného plánu. Bol vypracovaný a čiastočne vyplnený formulár pre analýzu výsledkov samohodnotenia nástrojom SKK, opis súčasného stavu v kultúre kvality charakterizujúceho organizáciu, návrh cestovnej mapy zlepšovania zodpovedajúcej potrebám MV SR, výber prechodových stratégií a návrh akčného plánu zlepšovania kultúry kvality.

V mesiaci máj sa projekt implementácie nástroja SKK na MO SR nachádzal vo fáze 5 (Realizácia prechodových stratégií pomocou cestovnej mapy). Boli spracované opisy úrovne a charakteristiky kultúry kvality podľa piatich atribútov očakávaného prejavu kultúry kvality a šiestich úrovní cestovnej mapy, zoskupenia rámcov prechodových stratégií podľa úrovní prechodu do nasledujúcej etapy. Vypracované boli formuláre pre zadefinovanie prechodových stratégií podľa piatich atribútov a piatich úrovní prechodu z etapy do etapy, vypracovali a čiastočne sa vyplnili formuláre pre analýzu výsledkov SKK, vypracovali sa formuláre pre návrh Akčného plánu zlepšovania kultúry kvality.