Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001

Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť požiadavky Protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 do praxe verejného sektora a zároveň je systémovým opatrením na ceste k očiste verejnej správy od korupčných vplyvov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) je po Úrade vlády SR v priestore štátnej správy druhým držiteľom takéhoto certifikátu. Certifikácia sa uskutočnila v rámci realizácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Proces implementácie systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 na ÚNMS SR začal v júni 2019 a bol finalizovaný certifikačným auditom v dňoch 29. – 30. júna 2020. Išlo o rok trvajúci náročný proces, počas ktorého bolo potrebné identifikovať korupčné riziká, uskutočniť sériu školení zamestnancov a spracovať a prijať viacero dôležitých dokumentov, ktoré aplikovali jednotlivé požiadavky normy systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 v podmienkach ÚNMS SR.

Implementácia normy systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 má aj preventívny význam, pretože varuje občanov, záujmové skupiny, dodávateľov a rôzne organizácie ako partnerov vecného vzťahu pred ich prípadnou snahou o korupčné správanie, využívanie alebo zneužívanie známostí a iných vplyvov vo verejnom sektore.

Certifikát bude zverejnený v úradných priestoroch ÚNMS SR, na webovom sídle, ako aj na facebookovej stránke.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001