Dokument CWA 17553: 2020 bol vypracovaný s podporou CCMC a sekretariátu AFNOR, do sústavy STN bol zavedený ako Technická normalizačná informácia a je poskytovaný užívateľom bezplatne.

Sprístupnený dokument je určený pre výrobcov tvárových rúšok pre verejnosť, špecifikuje minimálne funkčné požiadavky na výrobok, požiadavky na materiály pre ich výrobu, skúšobné metódy, označovanie ako aj návod na používanie, ktorý musí byť pripojený k výrobku, obsahuje ďalej príklady nasadzovania a manipulácie, úrovne filtrácie tvárových rúšok pre verejnosť a obsahuje i odporúčania pre ich domácu výrobu. Tvárové rúška pre verejnosť sú určené na používanie pre ľudí, ktorí nevykazujú žiadne klinické symptómy vírusovej alebo bakteriálnej infekcie a ktorí neprichádzajú do kontaktu s ľuďmi s takýmito symptómami. Ich nosenie môže minimalizovať šírenie respiračných kvapôčok slín, hlienov alebo respiračných sekrétov používateľa pri hovorení, kašľaní alebo kýchaní.

Je dôležité upozorniť, že tvárové rúška pre verejnosť špecifikované v tomto dokumente nie sú zdravotnícke pomôcky (ZP) v zmysle smernice 93/42/EHS alebo nariadenia EÚ 2017/745, ani osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia EÚ/2016/425, z tohto dôvodu nesmú byť označené značkou CE, nepodliehajú povinnému posudzovaniu zhody notifikovanými orgánmi alebo laboratóriami. Vyhotovenie rúšok, ich posúdenie a kontrolu postupov výroby podľa požiadaviek TNI CWA 17553 vykonáva výrobca sám alebo môže požiadať externé skúšobné laboratórium o vykonanie skúšok a overenie funkčnosti.

Tvárové rúška pre verejnosť uvedené alebo dodávané na trh v Slovenskej republike podľa tejto TNI musia byť na obale označené „Tvárové rúška pre verejnosť TNI CWA 17553“. Toto označenie neplatí pre rúška domácej výroby, ktoré sú určené výlučne pre vlastnú potrebu.

Dokument CWA 17553: 2020 vo formáte PDF na čítanie:

TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie