Predmet zákazky:

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom. Podrobný popis požadovaných parametrov obstarávaných notebookov s príslušenstvom je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.