Z dôvodu, že na trhu sa stále čoraz viac objavujú aj respirátory, na ktorých sa namiesto označenia CE a 4číslia notifikovanej osoby nachádza text „RFU 02.075“ a „COVID-19“, a zároveň stúpa počet otázok vzťahujúcich sa na ich bezpečnosť úrad uvádza nasledovné.

Takto označené respirátory prešli posúdením notifikovanej osoby, to znamená, že je predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory ako osobné ochranné prostriedky podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, avšak posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009, ale len čiastočne podľa RFU 02.075. Tento dokument RFU 02.075 bol vydaný na základe Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19 a je dostupný na webovom sídle Horizontal Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment. Vzhľadom na to a z dôvodu, že posúdenie takéhoto respirátora bolo len čiastočné, úrad upozorňuje, že aj na tieto respirátory je potrebné pred ich uvedením na trh udeliť tzv. výnimku.

Všetky informácie týkajúce sa udeľovania výnimiek, ako aj doposiaľ vydané rozhodnutia o výnimke sú zverejnené na webovom sídle úradu v časti Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z.