FEBRUÁR 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V deviatich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V mesiaci február bol v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) vytvorený plán interných auditov na rok 2021. Zvýšil sa počet spôsobov zaisťovania spokojnosti zákazníkov. Spracovali sa údaje o merateľných indikátoroch procesov za rok 2020 za celý úrad v rámci Výročnej správy 2020 RÚVZ LV. Monitorovali sa legislatívne zmeny súvisiace s potrebou aktualizovať dokumentáciu systému manažérstva kvality.
V priebehu mesiaca február sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v rámci projektu pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. Manažér kvality spolupracoval na príprave podkladov k žiadosti o platbu za obdobie 10/2020 až 1/2021 a tiež na príprave zmenového konania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu - predĺženie harmonogramu projektu. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sa priebežne vypracovali, pripomienkovali a schvaľovali viaceré IRA.
Vo februári sa v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pripravovali podklady do Správy na preskúmanie manažmentom za rok 2020. Navrhli sa nové Ciele kvality ÚVO na rok 2021 a členmi implementačného tímu sa napĺňali Mapy procesov ÚVO. Aktualizovali sa rôzne karty procesov a pripravovali sa aj nové (Nápravná činnosť, Poradenstvo, Legislatíva, Právna analýza). Komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného týmu prebiehala pravidelne osobne a telefonicky.
V mesiaci február v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) bola vykonaná analýza a kontrola realizácie plnenia úloh uvedených v knihe nápravných opatrení pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ako aj kontrola plnenia úloh súvisiacich s riešením rizík na jednotlivých vecných útvaroch ÚPSVR za rok 2020. Aktualizovala sa procesná mapa podľa novej organizačnej štruktúry ÚPSVR platnej od 1.1.2021. Riešilo sa organizačné zabezpečenie, pripomienkovanie a príprava vydania revidovanej smernice zameranej na metodiku výkonu interných auditov. Prebehlo vypracovanie jednotného formulára pre vyhodnotenie rizík jednotlivých útvarov ÚPSVR za určené obdobie. Revidovali sa mapy procesov a vykonali sa zmeny v zmysle novej systemizácie a novej organizačnej štruktúry. Následne bol vytvorený návrh programu auditov ISO 9001 na rok 2021.


Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci február sa v MIRRI SR pripravovali podklady pre vedenie ministerstva a sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva proti korupcii. V rámci projektu sa pripomienkovali viaceré interné riadiace akty. Pripravili a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny k 1.3.2021.


Implementácia modelu CAF

V mesiaci február pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.
Vo februári v MŠVVŠ SR členovia CAF tímu a vlastníci jednotlivých kritérií pripravili texty do predpokladových kritérií samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 2020 a tieto priebežne konzultovali so školiteľom. Práce pokračovali aj na výsledkových kritériách, kde sa členovia CAF tímu venovali merateľným ukazovateľom, ktoré budú prezentovať za sledované obdobie rokov 2018 až 2020. Pracovalo sa na finálnej verzii samohodnotiacej správy, ktorá by mala byť spracovaná v marci.
Vo februári sa v MK SR distribuovali dotazníky na meranie vnímania organizácie zamestnancom a zainteresovaným stranám. Spracovali sa výstupy z týchto dotazníkov. Postupovalo sa v spracovaní samohodnotiacej správy. Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí CAF tímu a posudzovalo sa plnenie úloh v zmysle harmonogramu implementácie modelu CAF. So školiteľom sa ohľadom rozpracovania kritérií komunikovalo online.
Počas mesiaca február v ŠVPS SR pokračovalo rozpracovanie kritérií v samohodnotiacej správe s osobitným zreteľom na zdrojové kritéria a príklady. Do samohodnotiacej správy sa dopĺňali informácie k jednotlivým kritériám a subritériám. Aktualizovala sa nástenka CAF vo vestibule ŠVPS SR. Členovia CAF tímu, metodik, garant a školiteľ komunikovali ohľadom písania samohodnotiacej správy hlavne telefonicky a emailom.
V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) boli vedeniu a členom CAF tímu vo februári prezentované návrhy námetov na zlepšovanie a bol vytvorený dokument, kde boli spísané všetky námety na zlepšenie. Najviac obodované námety sa v spolupráci so školiteľom rozobrali podrobnejšie, vytvoril sa ďalší dokument, ktorý bol odoslaný členom CAF tímu na selekciu, ktoré námety členovia CAF tímu považujú podľa priorít za najdôležitejšie. Po finalizácii dokumentu bolo vedeniu predložené aj bodové hodnotenie, aby sa mohli vyjadriť k tomu, ktorá oblasť na zlepšenie je najdôležitejšia. Momentálne sa z 10 námetov vyberajú 3, ktoré sa rozpracujú dopodrobna a budú realizované. Pravidelná komunikácia členov CAF tímu so školiteľom prebiehala formou e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Vo februári sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) uskutočnilo dvojdňové školenie (24. a 26.02.2021) k tvorbe Akčného plánu zlepšovania (APZ). Počas prvého dňa školenia CAF tím MZ SR zhodnotil čo sa vykonalo od posúdenia na mieste a prezentoval všetky námety na zlepšovanie zo všetkých zdrojov (interné a externé posúdenie, ako aj návrhy od pracovníkov mimo CAF tímu). Školiteľ s CAF tímom na dvoch workshopoch cez analýzu 8 princípov výnimočnosti spracovali Dotazník k úrovni zrelosti MZ SR a realizovali prioritizáciu aktivít do APZ. Počas druhého dňa školenia CAF tím začal prácu na nultej verzii APZ, ktorá bude v marci 2021 pripomienkovaná cez videokonferenciu.
V priebehu mesiaca február bolo v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) realizovaných viacero stretnutí s vlastníkmi vybraných aktivít Akčného plánu zlepšovania. Zároveň bola pripravená prezentácia o zhodnotení stavu doterajšieho priebehu implementácie modelu CAF pre vrcholové vedenie MŽP SR. Detailne bola venovaná pozornosť zhodnoteniu stavu rozpracovania jednotlivých úloh z Akčného plánu zlepšovania. Pripravoval sa aj dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MŽP SR.
Obsahom práce metodika a CAF tímu vo februári bolo v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) oboznámenie sa so závermi Spätnej správy z posúdenia na mieste. Taktiež sa začalo s prípravou princípov výnimočnosti a návrhov do zlepšovacích aktivít, určili sa vlastníci úloh potrebných pre tvorbu Akčného plánu zlepšovania. Medzi metodikom modelu CAF a školiteľom prebiehala elektronická komunikácia.
V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) sa CAF tím vo februári podieľal na realizácii aktivít z Plánu rozvoja NBÚ, plnil úlohy vyplývajúce z Akčného plánu zlepšovania a pripravoval podklady a dokumentáciu k Externej spätnej väzbe (ESV). Boli rozpracované opisy implementácie modelu CAF v podmienkach NBÚ pre I. pilier ESV (proces samohodnotenia), II. pilier ESV (proces zlepšovania) a taktiež opisy 8 princípov výnimočnosti pre III. pilier ESV (úroveň zrelosti), ktoré ich vlastníci spracovali v štruktúre. Opisy jednotlivých princípov výnimočnosti boli pripomienkované školiteľom/konzultantom a následne celým CAF tímom.