Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, s účinnosťou od 01.06.2021 odvoláva ods. 4 písm. b) USMERNENIA č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky zo dňa 27.10.2020, ktorý znie nasledovne: „Dokladom spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii (ďalej len „doklad spôsobilosti“), ktorým končí platnosť po 27.10.2020, sa platnosť predlžuje o 60 dní od času odvolania tohto bodu usmernenia. Čas platnosti revízie dokladu spôsobilosti, ktorému skončí platnosť podľa prvej vety, sa bude počítať od skončenia dátumu jeho platnosti.“.
 
V nadväznosti na odsek 1, doklad spôsobilosti, ktorému končí platnosť v čase od 28.10.2020 do 01.06.2021, sa platnosť predlžuje o 60 dní od účinnosti tohto odvolania. Čas platnosti revízie dokladu spôsobilosti, ktorému skončí platnosť podľa prvej vety, sa bude počítať od skončenia dátumu jeho platnosti.
 
Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňa 01.06.2021.
 
Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, z dôvodu aktualizácie opatrení k činnostiam v oblasti metrológie súvisiacich s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.