APRÍL 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V jedenástich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V mesiaci apríl boli v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) spracované a skontrolované výsledky z 1. a 2. interného auditu v roku 2021. Prebiehalo spracovávanie údajov o merateľných indikátoroch procesov za rok 2020 za celý úrad v rámci Výročnej správy 2020 RÚVZ v Leviciach. Systematicky sa uskutočňovalo monitorovanie legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. Vykonal sa 3. a 4. interný audit a boli vypracované správy z auditov.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v mesiaci apríl pravidelne prebiehala osobná a telefonická komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu. Bola pripomienkovaná karta procesu "Legislatíva". Dňa 29.04.2021 sa zrealizoval interný audit na odbore projektov. Taktiež bola sfinalizovaná Správa na preskúmanie manažmentom za rok 2020.

V apríli v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) prebiehala komunikácia o možnosti implementácie softvéru pre manažovanie interných auditov podľa ISO 9001. Priebežne sa vyhodnocovali dotazníky monitoringu spokojnosti klientov a zainteresovaných strán za jednotlivé organizačné útvary ÚPSVR. Koordinovali sa prípravy interných auditov na základe ročného programu interných auditov podľa ISO 9001 pre rok 2021. Analyzovali sa možnosti elektronizácie a manažovania zdokumentovaných informácií pre ISO 9001. Uskutočnilo sa online pracovné stretnutie a bolo zamerané na analýzu možností zlepšenia systému manažérstva kvality implementáciou vhodného softvéru na manažovanie a elektronizáciu zdokumentovaných informácií ISO 9001.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci apríl pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR skončilo pripomienkovanie Samohodnotiacej správy. Pripomienky členov CAF tímu sa premietli do správy. MŠVVŠ SR teraz čaká Konsenzus mítingu. Prebiehala pravidelná komunikácia medzi metodikom a školiteľom, telefonicky aj elektronicky. Uskutočnilo sa aj stretnutie metodika so školiteľom, predmetom stretnutia bolo zhodnotenie stavu prác na Samohodnotiacej správe, ktorá je takmer hotová.

V mesiaci apríl sa v MK SR pracovalo na dokončení samohodnotiacej správy. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie, ktorého predmetom bola kontrola plnenia harmonogramu implementácie modelu CAF. Dňa 22.04.2021 sa uskutočnil Konsenzus meeting, výsledkom je bodové hodnotenie premietnuté v bodovacej tabuľke. Pokračuje pripomienkovanie samohodnotiacej správy.

V mesiaci apríl v ŠVPS SR naďalej pokračovala práca na samohodnotiacej správe, ako aj rozpracovanie pridelených kritérií a subkritérií. Uskutočnilo sa doplnenie v subkritériu 3.2 (vytvorenie individuálnych plánov rozvoja kompetentnosti zamestnancov, osobné hodnotenia, inovatívne formy vzdelávania), subkritériu 6.1 (schopnosti a inovácie), subkritériu 7.2 (meraniach výkonnosti – ukazovatele týkajúce sa udržateľnosti zamestnancov), doplnenie v kritériu 8 (podpora medzinárodných rozvojových projektov) a kritériu 9 (doplnenie výstupov, zlepšovacie aktivity).

V mesiaci apríl sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) uskutočnilo školenie o ESV online formou v dňoch 19. - 20.4.2021. Ďalej sa pracovalo na tvorbe podkladoch k jednotlivým námetom na zlepšenie, ktoré vyplývajú z Akčného plánu zlepšovania (APZ). Členovia CAF tímu sa rozdelili do jednotlivých skupín, v ktorých spoločne pracovali na aplikovaní námetov na zlepšovanie. Po školení sa ďalej interne diskutovalo s CAF tímom o možnostiach prípravy a aplikácii vybraných námetov na zlepšenie. Taktiež bola zahájená príprava podkladov k hodnoteniu Externej spätnej väzby modelu CAF.

V monitorovanom období sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) uskutočnili dve stretnutia s cieľom schváliť v CAF tíme finálnu verziu Akčného plánu vzdelávania (APZ) a dať ju na schválenie, na podpis generálnemu tajomníkovi služobného úradu MZ SR. Dňa 19.04.2021 sa konala osobná konzultácia metodika a školiteľa k finálnej verzii Akčného plánu vzdelávania (APZ) v sídle MZ SR. Dňa 23.04.2021 sa uskutočnilo stretnutie aj s členmi CAF tímu s cieľom predstaviť im finálnu verzii APZ. Následne APZ bude predložený na schválenie na podpis generálnemu tajomníkovi služobného úradu MZ SR.

V priebehu mesiaca apríl v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) prebiehala intenzívna komunikácia s vlastníkmi vybraných kritérií Akčného plánu zlepšovania. Jednotliví členovia CAF tímu posielali svoje návrhy na doplnenie Opisu implementácie. S členmi CAF tímu a metodičkou modelu CAF prebehla online komunikácia za účasti garanta, kde prezentovali doteraz spracovaný prehľad všetkých existujúcich partnerstiev a zároveň naplánovali ďalšie kroky na mesiac máj. S členmi CAF tímu sa ďalej pripravil scenár webináru a následne ho v spolupráci s komunikačným oddelením predpripravili na vysielanie pre všetkých zamestnancov MŽP SR. Metodička modelu CAF spracovala a zabezpečila odoslanie Prihlášky na Externú spätnú väzbu modelu CAF.

V priebehu mesiaca apríl v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) bola zabezpečená finalizácia Akčného plánu zlepšovania (APZ) metodikom implementácie projektu v spolupráci s garantom a s členmi CAF tímu. Dňa 28. apríla 2021 bol APZ schválený štatutárom organizácie.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) boli dokumenty Predstavenie organizácie, Opis implementácie modelu CAF a Bodové hodnotenie po zapracovaní pripomienok samostatných útvarov 16.04.2021 postúpené na schválenie riaditeľovi NBÚ. Kompletné podklady k Externej spätnej väzby modelu CAF boli doručené na ÚNMS SR 27.04.2021. Zároveň sa začali s ÚNMS SR rokovania o termíne vykonania Externej spätnej väzby modelu CAF. CAF tím sa naďalej podieľa na realizácii aktivít z Plánu rozvoja NBÚ a Akčného plánu zlepšovania, pričom v sledovanom období bol dôraz kladený na zapojenie pracovníkov NBÚ do rozvojových aktivít a ich povedomie o poslaní a vízii organizácie (meranie vnímania formou elektronického prieskumu). V ďalšom období (26.5.2021) prebehne na NBÚ hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

V mesiaci apríl boli v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) vymenovaní členovia CAF tímu. Uskutočnili sa Školenie CAF tímu o modeli CAF a samohodnotení (27. 04. 2021) a Školenie garanta o modeli CAF (28.04.2021). Bol vypracovaný a schválený komunikačný plán a plán vzdelávania. Konzultácie medzi metodikom a školiteľom prebiehali na pravidelnej báze.

Dňa 21.4.2021 sa v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) uskutočnilo online Školenie manažmentu o modeli CAF. V rámci prípravnej fázy boli vybraní a vymenovaní členovia CAF tímu. Po vyškolení manažmentu o modeli CAF sa pripravuje aj školenie CAF tímu. Na webovej stránke SIŽP bola zdielaná informácia o zapojení sa SIŽP do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy prostredníctvom implementácie modelu CAF.