MÁJ 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V jedenástich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V mesiaci máj sa v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) pripravovali materiály na prvý dozorový audit a prebehli interné konzultácie ohľadom tohto auditu. Systematicky sa uskutočňovalo monitorovanie legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) sa v máji finalizovala Správa na preskúmanie manažmentom za r. 2020. Spracovala sa správa z interného auditu na odbore projektov. Boli schválené karty procesov "Poradenstvo" a "Legislatíva a právna analýza". Uskutočnila sa komunikácia a prípravy k plánovanému dozorovému auditu. Počas mesiaca pravidelne prebiehala osobná a telefonická komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu.

V máji v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) prebehla koordinácia prípravy interných auditov na základe ročného programu interných auditov podľa ISO 9001 pre rok 2021 a uskutočnila sa komunikácia s internými audítormi systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Analyzovali sa plnenia úloh podľa zdokumentovanej informácie „Kniha nápravných opatrení“ a priebežne sa uskutočňovalo usmerňovanie vlastníkov procesov a vedúcich organizačných útvarov zamerané na dodržiavanie termínov plnenia úloh. Pravidelne prebiehali operatívne činnosti súvisiace s plnením úloh Systému manažérstva kvality.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci máj pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V máji v MŠVVŠ SR končilo práce na spracovaní Samohodnotiacej správy. Počas mesiaca došlo k zmene na pozícii metodika, implementácia však plynule pokračovala ďalej. MŠVVŠ SR teraz čaká Konsenzus meeting.

V máji bola v MK SR dokončená Samohodnotiaca správa. Dňa 13.05.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie CAF tímu, ktorého témou bola kontrola komunikačného plánu, odsúhlasenie finálnej verzie Samohodnotiacej správy, zhrnutie dodržiavania časového harmonogramu projektu. Mesiac sa ďalej niesol v duchu príprav na realizáciu Posúdenia na mieste, ktoré sa má uskutočniť v júni.

V máji v ŠVPS SR prebiehala pravidelná mailová, telefonická a osobná komunikácia externého školiteľa s garantom, metodikom a s členmi CAF tímu. Do Samohodnotiacej správy boli zapracované pripomienky k jednotlivým kritériám. Prebehla príprava na Konsenzus meeting, ktorého realizácia sa naplánovala na mesiac jún.

V mesiaci máj sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) venovali hlavne finalizácii všetkých podkladov potrebných pre vykonanie Hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 31.5.2021 sa uskutočnila medzi metodikom a školiteľom konzultácia, ktorej predmetom bolo dolaďovanie opisu implementácie a podkladov potrebných pre vykonanie hodnotenia. Taktiež dňa 31.5.2021 sa uskutočnila konzultácia k realizácii Akčného plánu zlepšovania (APZ) za účasti členov CAF tímu, kde predmetom diskusie bola realizácia námetov na zlepšenie z APZ.

V monitorovanom období sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) uskutočnili prípravy na Školenie o externej spätnej väzbe. Čaká sa na podpis Akčného plánu zlepšovania (APZ) generálnym tajomníkom služobného úradu MZ SR.

V priebehu mesiaca máj prebiehala v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) intenzívna práca na tvorbe dokumentácie potrebnej k splneniu požiadaviek na realizáciu hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF. V súvislosti s prípravou hodnotenia prebiehala intenzívna komunikácia s riaditeľkou odboru komunikácie k príprave power pointovej prezentácie o fungovaní a činnosti MŽP SR.V závere mesiaca metodička modelu CAF pripravila a odoslala kompletnú dokumentáciu na ÚNMS SR, ktorá je potrebná pre realizáciu hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF.

Dňa 18. mája 2021 v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) sa realizovala prvá časť Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF, druhá časť je naplánovaná na jún. MO SR ďalej pokračuje vo Fáze 3 implementácie modelu CAF.

Dňa 26.05.2021 sa v sídle Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“) uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF za účasti národného organizátora (ÚNMS SR), externých hodnotiteľov a zástupcu kľúčových externých zainteresovaných strán (MO SR). NBÚ tak vstúpilo do poslednej fázy implementácie modelu CAF. CAF tím sa počas mesiaca naďalej podieľal na realizácii aktivít z Plánu rozvoja NBÚ.

V monitorovanom období v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) pokračovala druhá fáza implementácie modelu CAF. Vlastníci jednotlivých kritérií začali práce na spracovávaní Samohodnotiacej správy, ktoré je plánované realizovať hlavne v nasledujúcich 3 mesiacoch. Prvá konzultácia školiteľa s členmi CAF tímu SŠHR SR k vytvoreným textom Samohodnotiacej správy verzia 1.0 sa uskutočnila dňa 25.05.2021. Predmetom tohto stretnutia bolo pripomienkovanie prvých textov Samohodnotiacej správy verzia 1.0 podľa modelu CAF. Na tomto stretnutí prebehli konzultácie s vlastníkmi kritérií K1 – K9, vlastníkom jednotlivých kritérií bola zdôraznená potreba spracovať jednotlivé kritériá/subkritériá v zmysle PDCA cyklu, taktiež bola prediskutovaná téma potreby doplnenia dôkazov k jednotlivým kritériám Samohodnotiacej správy. V tomto období bola taktiež zabezpečená komunikácia metodika CAF tímu a školiteľa/konzultanta k pripravovaným aktivitám v mesiaci jún. V monitorovanom období tiež prebehla ku všetkým realizovaným aktivitám séria telefonickej a mailovej komunikácie metodika CAF tímu a školiteľa, takmer na dennej báze.

V prvej polovici mesiaca máj bolo v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) v dňoch 10.05. a 14.05.2021 realizované online školenie CAF tímu. Okrem toho komunikovali externý školiteľ a metodik ohľadom menovacích dekrétov pre členov CAF tímu, ich grafickej podobe a obsahu, ako aj o predstavách ohľadom jednotlivých vlastníkov hodnotiacich kritérií. V druhej polovici mesiaca metodik viedol komunikáciu s garantom, napr. ohľadom dolaďovania komunikačného plánu a finalizovania menovacích dekrétov. Na konci mesiaca 31.05.2021 sa uskutočnila prezenčnou formou konzultácia externého školiteľa s metodikom, zameraná na program a obsah poslednej časti školenia CAF tímu dňa 02.06.2021, finalizovania komunikačného plánu, formátu Samohodnotiacej správy a testovaniu prístupu ku cloudu, ktorý bude slúžiť CAF tímu.