V novembri 2019 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) začal s implementáciu modelu CAF v rámci druhej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Proces samohodnotenia bol ukončený externým posúdením a NBÚ začal proces zlepšovania, v rámci ktorého požiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 26. mája 2021 sa uskutočnilo jej hodnotenie, a to za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Počas hodnotenia NBÚ preukázal, že model CAF uchopil správne a postupoval podľa odporúčaných krokov a zároveň, že si osvojil napĺňanie princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF.

Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získal NBÚ titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky. NBÚ je tretím partnerom národného projektu, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF a zároveň prvou organizáciou z druhej implementačnej etapy, ktorá už prešla implementáciou. Podľa informácií z Európskej databázy používateľov modelu CAF, ktorú vedie Európsky inštitút pre verejnú správu je NBÚ jedinou organizáciou v oblasti bezpečnosti a polície, ktorá je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Odovzdávanie titulu sa konalo 7. júla 2021 v priestoroch NBÚ. Titul za ÚNMS SR odovzdala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská a za NBÚ titul prebral riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný. Podľa slov predsedníčky ÚNMS SR: Je obdivuhodné, že NBÚ, organizácia takého špecifického typu a s takou agendou využila možnosť aplikovať manažérstvo kvality a s vysokým nasadením implementovala model CAF. Vyzdvihujem hlavne vynikajúcu spoluprácu, konštruktívnu komunikáciu so zástupcami NBÚ a hladký priebeh implementácie bez sklzu v harmonograme.“

Národný bezpečnostný úrad získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

K získaniu titulu srdečne blahoželáme.