JÚN 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V jedenástich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) prebiehala počas celého mesiaca pravidelne osobná a telefonická komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu. Bola aktualizovaná Príručka kvality ÚVO podľa ISO 9001. Prvý dozorový audit bol vykonaný v dňoch 17.-18.06.2021.
 
V júni sa v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) realizoval interný audit na Odbore personálnom. Pripravovalo sa školenia riaditeľov odborov ÚPSVR so zameraním na ciele kvality a parametre výkonnosti procesov, katalóg rizík a príležitostí, zoznam požiadaviek zainteresovaných strán a knihu nápravných opatrení. Taktiež prebiehali intenzívne prípravy na prvý dozorový audit.

Implementácia modelu CAF
 
V mesiaci jún pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V júni v MŠVVŠ SR sa uskutočnilo prvé stretnutie externého školiteľa s metodikom CAF tímu a obsahom stretnutia boli dohoda o forme a spôsoboch komunikácie ako aj spresnenie postupov ďalšej spolupráce počas implementácie. V najbližších mesiacoch MŠVVŠ SR čaká Konsenzus meeting a posúdenie na mieste.

Dňa 15.06.2021 sa v MK SR realizovalo posúdenie na mieste, ktoré uskutočnili externí posudzovatelia. Posúdenie na mieste predstavuje záver Fázy 2 implementácie modelu CAF – procesu samohodnotenia.
 
V júni bola v ŠVPS SR predstavená finálna verzia samohodnotiacej správy, ktorá bola aj pripomienkovaná. Počas celého monitorovaného obdobia prebiehala pravidelná mailová, telefonická a osobná komunikácia externého školiteľa s garantom, metodikom a s členmi CAF tímu. Dňa 15.06.2021 sa uskutočnil Konsenzus meeting a začali sa prípravy na posúdenie na mieste.
 
V mesiaci jún v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) členovia CAF tímu priebežne počas mesiaca pracovali na plnení námetov z Akčného plánu zlepšovania (APZ). Bol vypracovaný a vyhodnotený pilotný prieskum spokojnosti zamestnancov s otázkami rôzneho charakteru. Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF (ESV), kde boli prítomní garant, členovia CAF tímu, metodik, zástupca ÚNMS SR a externí posudzovatelia.

V júni v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) začali členovia CAF tímu spolu so svojimi spolupracovníkmi plniť jednotlivé úlohy z APZ. Prebehlo niekoľko stretnutí a konzultácií s celým CAF tímom a s externým konzultantom a s metodikom CAF tímu k vyhodnocovaniu plnenia úloh z APZ na MZ SR ako aj k príprave na školenie k ESV a na hodnotenie ESV, ktoré sa majú uskutočniť v budúcich mesiacoch.

V prvej polovici mesiaca jún v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) prebiehala intenzívna príprava na hodnotenie ESV, ktoré sa v súlade s Harmonogramom ESV uskutočnilo dňa 15. 06. 2021. Ďalej prebiehali konzultácie k plneniu čiastkových úloh v rámci hlavných aktivít z APZ. V druhej polovici mesiaca bola spustená a aj vyhodnotená online anketa k Spoločenskej zodpovednosti.

Dňa 2. júna sa v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) uskutočnila druhá časť Školenia k Externej spätnej väzbe. Počas monitorovaného obdobia sa diskutovalo o výstupoch, dopadoch pre overovanie efektívnosti realizácie aktivít Akčného plánu zlepšovania. Pravidelne prebiehali konzultácie s externým školiteľom.
Dňa 17.06.2021 ÚNMS SR na základe odporúčania tímu hodnotiteľov ESV udelil Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len „NBÚ“) titul Efektívny používateľ modelu CAF. NBÚ je tretím partnerom národného projektu, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF a zároveň prvou organizáciou z druhej implementačnej etapy, ktorá už prešla implementáciou. Je obdivuhodné, že organizácia takého špecifického typu a s takou agendou akou je NBÚ využila možnosť aplikovať manažérstvo kvality.

V mesiaci jún boli v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) realizované dve osobné stretnutia externého konzultanta s členmi CAF tímu SŠHR SR k vytvoreným textom Samohodnotiacej správy verzia 2.0. Predmetom týchto stretnutí boli konzultácie s jednotlivými vlastníkmi kritérií a revidovanie textov, následne na druhom stretnutí prebehlo pripomienkovanie verzie 2.0 všetkými členmi CAF tímu navzájom s cieľom jej vypracovania na verziu 3.0. V monitorovanom období prebehla ku všetkým realizovaným aktivitám séria telefonickej a mailovej komunikácie metodika CAF tímu a externého školiteľa, takmer na dennej báze.

V júni bola v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) ukončená príprava CAF tímu, tretia časť školenia sa uskutočnila dňa 02.06.2021. Školenie sa realizovalo prezenčnou formou v priestoroch SIŽP. Členovia CAF začali pracovať na svojich kritériách, metodik pripravil text správy na web stránku SIŽP o začatí samohodnotenia, ako aj text e-mailu určeného pre zainteresované strany podľa Komunikačného plánu. V druhej polovici mesiaca boli realizované prvé osobné konzultácie k tvorbe samohodnotiacej správy na jednotlivých pracoviskách