Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAFMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská dňa 3. augusta 2021 odovzdala ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi titul efektívny používateľ modelu CAF. Odovzdávanie sa konalo v priestoroch Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR „Je potrebné vyzdvihnúť bezproblémový priebeh implementácie a dôsledné dodržiavanie harmonogramu zo strany MŽP SR. S jeho zástupcami sa spolupracovalo vynikajúco. Výsledkom čoho je samotné udelenie titulu. Zvýšenie efektivity, ako aj vyzdvihnutie výnimočnosti a kvality riadenia činností, je v tak významnom a rozsiahlom rezorte, ako je životné prostredie, nesmierne dôležité. Som rada, že MŽP SR využilo možnosť aplikovať práve manažérstvo kvality a svojím aktívnym prístupom meniť sa, prispieva k zabezpečeniu efektívnej verejnej správy.“

MŽP SR začalo v novembri 2019 s implementáciou modelu CAF v rámci druhej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Proces samohodnotenia bol ukončený externým posúdením a MŽP SR začalo proces zlepšovania, v rámci ktorého požiadalo ÚNMS SR o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Dňa 15. júna 2021 sa uskutočnilo jej hodnotenie za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Počas hodnotenia MŽP SR preukázalo, že model CAF uchopilo správne a postupovalo podľa odporúčaných krokov a zároveň, že si osvojilo napĺňanie princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF.

Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získalo MŽP SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky. MŽP SR je štvrtým partnerom národného projektu, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF a zároveň druhou organizáciou z druhej implementačnej etapy, ktorá už prešla implementáciou.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF
K získaniu titulu MŽP SR srdečne blahoželáme.