Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
 ÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správyÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

 

ÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správy

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská dňa 6. septembra 2021 odovzdala štátnemu tajomníkovi Jánovi Lazarovi titul Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia). Odovzdávanie sa konalo v priestoroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR, prostredníctvom nášho národného projektu podporujeme zavádzanie manažérstva kvality vo verejnej správe, ktoré organizáciám pomáha zlepšovať poskytované služby občanom. Som veľmi rada, že práve Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ide príkladom v prístupe k systematickému riadeniu kvality a v zlepšovaní. Ide totiž o veľmi dôležitú sekciu, ktorá koordinuje množstvo organizácií miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a taktiež plní ďalšie dôležité úlohy spojené s verejnou správou na Slovensku.“

MV SR začalo v novembri 2019 s implementáciou modelu CAF v rámci druhej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Proces samohodnotenia bol ukončený externým posúdením a MV SR začalo proces zlepšovania, v rámci ktorého požiadalo ÚNMS SR o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Dňa 30. júna 2021 sa uskutočnilo jej hodnotenie za účelom preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov výnimočnosti. Počas hodnotenia MV SR preukázalo, že model CAF uchopilo správne a postupovalo podľa odporúčaných krokov a zároveň, že si osvojilo napĺňanie princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF. Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získalo MV SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

ÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správy
K získaniu titulu MV SR srdečne blahoželáme.