Výzva na zapojenie sa do projektu - 5. koloVýzva na zapojenie sa do projektu - 5. kolo

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Základné informácie o národnom projekte:

Názov projektu:   Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kód projektu
v ITMS2014+:   

314011R809
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Miesto realizácie
projektu:
celé územie SR
Operačný program:  Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond
Prioritná os:  1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 
Investičná priorita:  Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:  1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
Ciele Projektu:
Cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu z vecného a časového hľadiska, ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP.

Čo ponúkame:
Cieľom ÚNMS SR je rozšíriť počet používateľov modelu CAF v Slovenskej republike a celkovo zvýšiť úroveň zavádzania nástrojov manažérstva kvality naprieč celou verejnou správou.

Okrem zavedenia systému manažérstva kvality v 19 partnerských organizáciách národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy poskytneme v rokoch 2021-2022 ďalšej organizácii verejnej správy poradenstvo, konzultácie, vzdelávanie a posudzovanie podľa modelu CAF v celkovom rozsahu 169 hodín. Táto výzva na zapojenie sa do národného projektu je určená pre organizácie verejnej správy. Cieľom je poskytnutie podpory organizácii počas celého procesu implementácie modelu CAF, ktoré je zakončené získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, platného 2 roky.

Bližšie informácie o národnom projekte nájdete webovej stránke úradu.

Ako sa zapojiť:
Organizácia verejnej správy sa môže zapojiť do projektu zaslaním listu štatutára na predsedu ÚNMS SR, v ktorom vyjadrí záväzné rozhodnutie o implementácii modelu CAF vo svojej organizácii s využitím podpory ÚNMS SR. List treba poslať v elektronickej podobe vo forme scanu na adresu kvalita@normoff.gov.sk a originál listu zároveň poslať poštou v papierovej podobe na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Odbor kvality a projektového riadenia, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava.

Poskytnutie podpory pri implementácii modelu CAF je v rámci tejto výzvy limitované na 1 organizáciu, pričom úspešnou organizáciou bude tá, ktorá pošle svoje záväzné rozhodnutie ako prvá. Po ukončení výzvy bude všetkým organizáciám, ktoré vyjadria záujem o podporu pri implementácii modelu CAF, zaslané vyrozumenie o zaradení, resp. nezaradení organizácie do národného projektu, pričom všetky organizácie budú zaradené do zásobníka záujemcov o implementáciu modelu CAF.

Výzva je vyhlásená od 21. septembra 2021 12:00 h do 30. septembra 2021 12:00 h.

Poznámka:
Z dôvodu zabezpečenia efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov z EŠIF bude s úspešnými organizáciami uzatvorený zmluvný vzťah.