Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V deviatich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) sa pravidelne uskutočňovala telefonická a osobná komunikácia manažéra kvality ÚVO s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu. Aktualizovali sa KP – 23 Riadenie dokumentácie a záznamov, procesné rozdelenie elektronických formulárov.

V júli sa v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) uskutočňovala priebežná komunikácia a metodické usmerňovanie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 pre prípravu a realizáciu interných auditov podľa ISO 9001. Prebehlo pripomienkovanie a odsúhlasenie upravených procesov. Priebežne sa aktualizovala kniha nápravných opatrení na základe spätnej väzby od jednotlivých útvarov ÚPSVR, ktorých sa to týka. Priebežne sa kontrolovali a aktualizovali úlohy vyplývajúce zo „Správy z preskúmania SMK“ za rok 2020.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci júl pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej  len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR sa Konsenzus míting konal v dňoch 29. – 30. júla 2021. Finálna verzia Samohodnotiacej správy bude po konsenzuálnom bodovaní pripravená na zaslanie na ÚNMS SR do konca mesiaca august 2021. Boli zahájené prípravy na posúdenie na mieste.

V MK SR v júli prebehlo oboznámenie sa s obsahom Spätnej správy z posúdenia na mieste. Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí, ktorých predmetom boli prípravy na školenie o Akčnom pláne zlepšovania (APZ), ktoré sa má uskutočniť v auguste.

V júli boli v ŠVPS SR doplnené dôkazy k jednotlivým kritériám, bola sfinalizovaná Samohodnotiaca správa a odovzdaná ÚNMS SR. Začali sa prípravy na posúdenie na mieste, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2021. Taktiež prebiehali pravidelné konzultácie metodika s externým školiteľom k príprave posúdenia na mieste.

Po úspešnom Hodnotení Externej spätnej väzby (ESV), ktoré bolo realizované dňa 13.07.2021 bol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) udelený titul ECU. MV SR po získaní titulu sa systematicky venuje procesu samohodnotenia a zlepšovania modelu CAF. MV SR začalo uplatňovať princípy výnimočnosti, ktoré sú základom modelov komplexného manažérstva kvality a pokračuje v plnení akčného plánu zlepšovania podľa nastaveného harmonogramu a v budúcnosti pristúpi k poslednému kroku implementácie modelu CAF, ktorým je naplánovanie realizácie ďalšieho samohodnotenia v súlade s podmienkou udržateľnosti po ukončení projektu.

V monitorovanom období sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) realizovalo školenie k ESV dňa 28.07.2021 v sídle MZ SR prezenčnou formou za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Členovia CAF tímu spolu so svojimi spolupracovníkmi plnili aj v mesiaci júl úlohy z (APZ). V mesiaci júl tiež prebehlo niekoľko osobných, telefonických ako aj mailových komunikácií školiteľa s metodikom CAF tímu k vyhodnocovaniu plnenia úloh z APZ na MZ SR ako aj k príprave školenia na ESV. Hodnotenie ESV na mieste je plánované v polovici mesiaca september.

V Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) sa pripravujú na Hodnotenie (ESV), ktoré sa má uskutočniť v septembri. Pravidelne sa uskutočňujú konzultácie s externým konzultantom.

V mesiaci júl bola v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) realizovaná jedna pracovná konzultácia školiteľa a metodika s členmi CAF tímu SŠHR SR, ktorá sa uskutočnila dňa 27.07.2021. Cieľom konzultácie boli úpravy a korekcie k predloženému návrhu Samohodnotiacej správy SŠHR SR verzia 3.0. V písaní samohodnotiacej správy sa pokračuje a Konsenzus meeting by sa mal realizovať do konca 09/2021. V monitorovanom období tiež prebehla ku všetkým realizovaným aktivitám séria telefonickej a mailovej komunikácie metodika CAF tímu a externého konzultanta, takmer na dennej báze.

V uvedenom období v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) pokračoval proces samohodnotenia a písania samohodnotiacej správy. Členovia CAF tímu rozpracovávali svoje kritériá. Externý konzultant pravidelne preveroval zmeny a pripomienkoval spracovávané kritériá. Predmetom komunikácie bolo nielen spresnenia ohľadom výkladu konkrétnych kritérií, ale aj diskusia o relevantnosti a priradení získaných informácií a dôkazov. Zároveň prebiehala operatívna komunikácia medzi konzultantom a metodikom.