Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu "Celoslovenská konferencia o kvalite vo vzdelávaní so zameraním  na zavádzanie manažérstva kvality na školách".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte (PDF, 347,9 kB)

Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia Ing. Valéria Hlúbiková, vedúca technicko-ekonomického úseku, Stredná odborná škola Pruské Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy, Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra

Na fotografii zľava: 
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia
Ing. Valéria Hlúbiková, vedúca technicko-ekonomického úseku, Stredná odborná škola Pruské
Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy, Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra