Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V auguste v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) prebehlo pripomienkovanie a aktualizácia KP-23 Riadenie dokumentácie a záznamov, procesné rozdelenie elektronických formulárov. Uskutočnili sa telefonické a osobné komunikácie manažéra kvality ÚVO s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu. Bola aktualizovaná databáza elektronických formulárov za odbor dohľadu do procesu KP-23 Riadenie dokumentácie a záznamov. Celý mesiac september priebežne prebiehali telefonické a osobné komunikácie s manažérom kvality a s administrátorom projektu a s členmi implementačného tímu. Uskutočnilo sa realizovanie interných auditov na Odbore správy a prevádzky a na Útvare bezpečnosti a ochrany, preskúmanie vypracovaných kontrolných otázok a spracovanie správy z IA.

Počas mesiaca august v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) prebiehali činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou interných auditov na základe ročného programu interných auditov podľa ISO 9001 pre rok 2021 a činnosti súvisiace s prípravou implementácie softvéru pre manažovanie interných auditov ISO 9001. Uskutočňovala sa operatívna činnosť v jednotlivých procesoch ÚPSVR súvisiaca s udržiavaním a zlepšovaním systému manažérstva kvality. Prvý dozorový audit pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 sa realizoval dňa 31.08.2021. V septembri ÚPSVR pokračovalo v činnostiach súvisiacich s prípravou implementácie podporného softvéru pre manažovanie interných auditov ISO 9001 a aj v operatívnych činnostiach v jednotlivých procesoch ÚPSVR súvisiacich s udržiavaním a zlepšovaním systému manažérstva kvality. Analyzovali sa príležitosti pre zlepšenie procesov v ÚPSVR vyplývajúce z protokolu auditu (dozorový audit č. 1). Taktiež sa priebežne aktualizovali knihy nápravných opatrení a kontrolovali sa plnenia úloh z plánu systému manažérstva kvality.

Implementácia modelu CAF

V monitorovanom období pokračovala implementácie modelu CAF v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR realizovali osobné stretnutia a konzultácie metodika s externým konzultantom, predmetom bola diskusia k finálnym textom predpokladových kritérií Samohodnotiacej správy. CAF tím spolu s metodikom Samohodnotiacu správu MŠVVŠ SR upravil po grafickej a štylistickej stránke do finálnej podoby. Posúdenia na mieste sa za účasti externých posudzovateľov uskutočnilo dňa 23.09.2021.

V MK SR sa uskutočnilo Školenie CAF tímu na tému „Akčný plán zlepšovania, proces prípravy, vypracovania, realizácie a hodnotenia“ dňa 10.8.2021. Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí CAF tímu, ktorých náplňou bolo identifikovanie zdrojov, z ktorých sa pri spracúvaní Akčného plánu zlepšovania (APZ) bude čerpať v rámci výberu kľúčových oblastí na zlepšenie, schválenie formálnej štruktúry APZ, diskusia k vytypovaniu kľúčových oblastí na zlepšenie, ktoré budú predmetom APZ na základe Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF. Diskusia ďalej pokračovala k Spätnej správe z posúdenia na mieste, návrhu APZ zo školenia a iným podnetom od členov CAF tímu, spracovaniu plánu aktivít, rozpracovaniu vybraných aktivít na konkrétnejšie ciele, priradeniu členov CAF tímu k jednotlivým aktivitám a organizačných útvarom ministerstva, ktoré budú zodpovedné za realizáciu jednotlivých aktivít, priradeniu spolupracovníkov k jednotlivým aktivitám, ako aj k identifikácii očakávaných výstupov stanovených aktivít. V októbri sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí CAF tímu, ktorých témou bolo úprava Akčného plánu zlepšovania do finálnej podoby a diskusia k možným termínom školenia k Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktoré sa uskutoční v novembri.

Dňa 10.08.2021 sa v ŠVPS SR uskutočnilo posúdenie na mieste. Po obdŕžaní Spätnej správy prebiehala komunikácia s garantom, metodikom a školiteľom. Telefonická a mailová komunikácia s metodikom, garantom a s členmi CAF tímu sa uskutočňovala priebežne vždy podľa potreby. V priebehu mesiaca september metodik spolu s garantom a školiteľom riešili prípravu dvojdňového školenia k APZ, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. - 6.10.2021. Zúčastnili sa členovia CAF tímu, témou bola príprava a tvorba akčného plánu zlepšovania ako sú návrhy a postupy pre organizáciu a vysvetlenie formulárov.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) členovia CAF tímu spolu so svojimi spolupracovníkmi plnili aj v mesiaci august úlohy vyplývajúce z Akčného plánu zlepšovania. Prebehlo tiež niekoľko telefonických a mailových komunikácií externého konzultanta s metodikom k vyhodnocovaniu plnenia úloh a tak isto sa uskutočnilo niekoľko konzultácií v sídle MZ SR. Po odovzdaní všetkých podkladov potrebných pre realizáciu Hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF sa hodnotenie úspešne uskutočnilo dňa 21.09.2021. Dňa 20.10.2021 bol MZ SR udelený titul ECU - Efektívny používateľ modelu CAF.

Mesiac august sa v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) niesol v duchu príprav na Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Garant, metodik a externý konzultant spolupracovali na finalizácii podkladov na hodnotenie a realizovali niekoľko konzultácií k objasneniu obsahu a metódam priebehu hodnotenia. Plánované Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa úspešne uskutočnilo dňa 08.09.2021. Po doručení Spätnej správy MO SR prebiehala analýza jednotlivých návrhov zlepšení a MO SR získalo dňa 28.09.2021 titul ECU - Efektívny používateľ modelu CAF. Dňa 18.10.2021 bol v sídle organizácie odovzdaný diplom. MO SR sa po získaní titulu systematicky venuje procesu samohodnotenia a zlepšovaniu modelu CAF a pokračuje v plnení aktivít z APZ.

V mesiacoch august a september v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) prebehla séria telefonickej a mailovej komunikácie metodika s CAF tímom a externým školiteľom. Realizovalo sa niekoľko pracovných stretnutí a konzultácií k pripravovaným aktivitám. Samohodnotiaca správa bola pripomienkovaná manažmentom organizácie a po zapracovaní pripomienok sa v dňoch 28. – 29. 09. 2021 uskutočnil Konsenzus míting. CAF tím v októbri za aktívnej účasti metodika sfinalizoval Samohodnotiacu správu, ktorá bola schválená a zaslaná ÚNMS SR. SŠHR momentálne čaká posúdenie na mieste.

V uvedenom období v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) pokračoval proces samohodnotenia a členovia CAF tímu naďalej rozpracovávali svoje kritériá. Pravidelne prebiehali konzultácie s členmi CAF tímu, garantom, metodikom a externým školiteľom. Predmetom komunikácie bola aj príprava prieskumu medzi zamestnancami, aby SIŽP SR získalo východiskové námety pre oblasť zlepšovania od širšieho spektra zamestnancov. V druhej časti mesiaca september bola realizovaná konzultácia dňa 17.09.2021, ktorou sa postupne zavŕšil proces samohodnotenia. Následne sa zrealizoval Konsenzus míting v dňoch 29. - 30.09.202. V mesiaci október sa zhodnocovali výsledky z Konsenzus mítingu, boli definované silné a slabé stránky a bodové hodnotenie príkladov a subkritérií. Dokončuje sa samohodnotiaca správa a v blízkej budúcnosti sa určí termín posúdenia na mieste.