Jednotná digitálna brána ÚNMS SR

Základné údaje o projekte Jednotná digitálna brána ÚNMS SR
Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Sídlo: Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 613 712,58 eur
Obdobie realizácie projektu: 01/2022-07/2023
Kód projektu: 311071BKD5
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6202590/

Popis projektu:

Hlavnou úlohou projektu je navrhnúť technické riešenie pre implementáciu vybraných častí Jednotnej digitálnej brány podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012,  v pôsobnosti ÚNMS SR – implementácia informačných povinností v častiach M.2-M.4 prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1724 (M.2 – pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, M.3 – identifikácia príslušných noriem, technických špecifikácií a osvedčovanie výrobkov, M.4 – vzájomné uznávanie výrobkov).Vytvorením aplikácií a ich vzájomným prepojením s existujúcimi internými systémami má potenciál výrazne zlepšiť spôsob manažmentu dát, zrýchliť a zefektívniť postupy a procesy v rámci úradu a projektu Jednotnej digitálnej brány. Taktiež bude možné generovať kvalitné a hodnotné údaje, ktoré sa dajú použiť širokospektrálne, či už pre občanov, podnikateľov OVM, zahraničné subjekty v rámci celej EÚ alebo ako open data.

Ciele projektu:

 • Kontaktné miesto pre výrobky s implementáciou chatbot
 • Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov
 • Centrálny repozitár noriem
 • Trvalo udržateľná aktualizácia
 • Zber štatistík a spätnej väzby

Cieľom projektu je predovšetkým uľahčiť interakciu medzi občanmi a príslušnými orgánmi, poskytnúť prístup k online riešeniam ktoré majú uľahčiť každodenné činnosti občanov a podnikateľov, minimalizovať prekážky na vnútornom trhu, zabezpečiť poskytovanie informácií o požiadavkách a pravidlách vzťahujúcich sa na výrobky, príslušných technických normách a vzájomnom uznávaní v podmienkach SR.

Prehľad aktivít projektu:

Obdobie realizácie projektu je plánované v trvaní 19 mesiacov. Počas tejto doby budú realizované nasledujúce aktivity:

 • Aktivita 1 – Analýza a dizajn
 • Aktivita 2 – Implementácia a testovanie
 • Aktivita 3 – Nasadenie

Očakávané prínosy projektu:
V cieľovom stave bude vytvorený:

 • databázový systém, ktorý bude obsahovať pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov platných v SR v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti,
 • informačný systém „Centrálny repozitár noriem“, ktorý poskytne verejnosti komplexné informácie o technických normách a technických normalizačných informáciách, informácie o národných technických komisiách, návrhoch na verejné prerokovanie v užívateľsky prijateľnom formáte,
 • online formulár a databázový systém v module Kontaktné miesto pre výrobky spolu s chatbotom čím sa zefektívni spracovanie požiadaviek domácich aj cezhraničných subjektov.

Ďalšie informácie:

 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 - https://www.opii.gov.sk/
 • Webové sídlo Sprostredkovateľského orgánu  pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - www.mirri.gov.sk
 • Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu - www.eufondy.sk