Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR

Základné údaje o projekte Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR
Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Sídlo: Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 94 373,63 eur
Obdobie realizácie projektu: 02/2022 – 04/2023
Kód projektu: 311071BJM7
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6219210/

Popis projektu:

Projekt „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR“ bol vypracovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rezorte Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako aj v jej podriadených organizáciách Slovenský metrologický inšpektorát a Slovenský metrologický ústav a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z.z. a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä ohľadom riešenia bezpečnostných incidentov, inventarizácií, klasifikácií a kategorizácií informačných aktív, realizácie AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti  pre dôležité informačné systémy rezortov ÚNMS SR, SMÚ, SMI.

Prehľad aktivít projektu:

Obdobie realizácie projektu je plánované v trvaní 15 mesiacov. Počas tejto doby budú realizované nasledujúce aktivity:

  • Aktivita 1 – Analýza a dizajn
  • Aktivita 2 – Implementácia a testovanie
  • Aktivita 3 – Nasadenie

Ďalšie informácie:

  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 - https://www.opii.gov.sk/
  • Webové sídlo Sprostredkovateľského orgánu  pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - www.mirri.gov.sk
  • Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu - www.eufondy.sk