Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 2. marca 2022 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 

Zákon č. 58/2022 Z. z. nadobudne účinnosť 1. apríla 2022.