Cesta ÚNMS SR za titulom „Effective CAF User“
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako ostatný ústredný orgán štátnej správy pre oblasť normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie začal s implementáciou modelu CAF v septembri 2020. Model CAF bol v ÚNMS SR implementovaný ako jedna z aktivít národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

CAF tím ÚNMS SR bol zostavený prierezovo so zastúpením všetkých organizačných útvarov. Počas nasledujúceho obdobia prebiehalo samohodnotenie, v rámci ktorého členovia CAF tímu opisovali reálny stav organizácie podľa predpokladových a výsledkových kritérií modelu. Tento proces nebol jednoduchý. Výsledkom bola samohodnotiaca správa s identifikovanými silnými stránkami organizácie, ako aj potenciálnymi oblasťami na zlepšovanie.

Po procese samohodnotenia ÚNMS SR absolvoval posúdenie na mieste, ktoré u nás vykonali externí odborníci na manažérstvo kvality dňa 29. júla 2021 a poskytli nám tak neoceniteľný pohľad zvonka. Na základe ich správy sme zistili, kde máme ešte ďalšie rezervy, aby sme sa posunuli ďalej.

Na základe záverov zo samohodnotenia a z externého posúdenia sa nám podarilo zostaviť Akčný plán zlepšovania. Na začiatku obsahoval 14 aktivít naplánovaných na obdobie 14 mesiacov. Bezprostredne po schválení Akčného plánu zlepšovania sa viaceré z aktivít začali plniť.

Podobne ako každý „CAFista“ aj my v ÚNMS SR, sme si chceli overiť efektívnosť a správnosť našich krokov pri implementácii modelu CAF. Preto sme požiadali o vykonanie hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF. Keďže na Slovensku sme my ako jediný organizátor takéhoto hodnotenia, požiadali sme o Externú spätnú väzbu rakúskeho partnera, ktorým je KDZ – Zentrum fűr Verwaltungsforschung. Hodnotenie sa konalo v dňoch 8. a 12. apríla 2022 a na základe jeho záverov bol ÚNMS SR udelený titul „Effective CAF User“.

Oficiálne odovzdanie titulu prebehlo dňa 25. mája 2022 v ÚNMS SR. Titul prebrala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská z rúk zástupcov KDZ Philipa Parzera a Thomasa Proroka.

Pri tejto príležitosti ÚNMS SR vydal tlačovú správu (PDF, 348,7 kB).

Z úspechu sa veľmi tešíme a pokračujeme ďalej v našom úsilí o trvalé zlepšovanie.

Cesta ÚNMS SR za titulom „Effective CAF User“