Vzájomné uznávanie orgánov posudzovania zhody

Vzájomné uznávanie orgánov posudzovania zhody

Dohody o vzájomnom uznávaní (ďalej MRAs) uzatvorené medzi Európskou úniou a tretími krajinami majú za cieľ podporu obchodu s tovarmi a uľahčenie vzájomného prístupu na trh. Ide o dvojstranné dohody na uľahčenie prístupu k procedúram posudzovania zhody v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán.

MRAs stanovujú podmienky, za ktorých EÚ (EHP) a tretie krajiny, s ktorými sú uzavreté dohody, budú akceptovať správy o skúškach, certifikáty a značky zhody vydané orgánmi posudzovania zhody (conformity assessment bodies = CABs) jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Dohody obsahujú zoznamy určených laboratórií, inšpekčných orgánov a orgánov posudzovania zhody v krajinách EÚ (resp. EHP) a v tretích krajinách.

Ak má slovenská spoločnosť záujem o vývoz do Švajčiarska, USA, Kanady, Izraela, Japonska, Austrálie alebo na Nový Zéland, potom by mala vedieť o dohodách o vzájomnom uznávaní Európskej únie s týmito krajinami a o orgánoch posudzovania zhody v týchto krajinách.

Na stránke Európskej komisie Mutual Recognition Agreements sú zverejnené rôzne odkazy a dôležité dokumenty týkajúce sa tejto problematiky, jednotlivé dohody v slovenskom jazyku a v jazykoch EÚ.

V prípade podrobnejších informácií je možné kontaktovať Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí ÚNMS SR.