Program rozvoja technickej normalizácie – tvorba pôvodných STN

Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN") je program realizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR"), odborom technickej normalizácie, zameraný na podporu činnosti ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu a najmä na podporu činností súvisiacich s tvorbou STN a TNI prekladom európskych a medzinárodných noriem do štátneho jazyka a s tvorbou pôvodných STN a TNI.

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené Metodickom postupe, ktorým sa realizuje program rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 715,6 kB) (ďalej len "Metodický postup") a ktorý vytvára základný rámec postupov pri zverejňovaní a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom Metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup ÚNMS SR pri zverejňovaní  úloh zaradených do PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého žiadateľa, ktorý sa prihlási na riešenie úlohy.

V rámci PRTN zverejňuje ÚNMS SR úlohy podľa sektorov odborných oblastí:

Sektory pre STN a TNI (PDF, 347 kB)

Pokyny na prihlasovanie

Na riešenie úloh zverejnených v zozname PRTN je možné sa prihlásiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia zoznamu e-mailom na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk

alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list (RTF, 219,7 kB) s pokynmi na vyplnenie a písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v Metodickom postupe MP 54: 2019 (PDF, 200,9 kB). 

Vzor zmluvy – vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov – spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (DOC, 151,6 kB).

Vzor zmluvy – vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov – spracovateľ právnická osoba – bez verejného obstarávania (DOC, 158,7 kB).

Vzor záverečnej správy (RTF, 67,5 kB).

Ochrana osobných údajov (PDF, 324,3 kB).

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – pôvodné STN – časť 5a) (PDF, 437 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – pôvodné STN – časť 4a) (PDF, 443,4 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – pôvodné STN – časť 3a) (PDF, 437,3 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2024 – pôvodné STN – časť 1a) (PDF, 443,4 kB)

Archív 2023 – Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie – pôvodné STN

Archív 2022 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie – pôvodné STN

Archív 2021 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie – pôvodné STN