Služba trvalého sledovania zmien STN a TNI

Služba trvalého sledovania zmien STN a TNI

Poskytuje pravidelné informácie o nových normách, opravách a zmenách z oblasti, ktorú si zvolíte.

Úhrada za trvalé sledovanie a rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk