Rešeršné služby

Rešeršné služby

Umožňujú vyhľadávanie noriem podľa kritérií, ktoré si sami môžete zvoliť (kľúčové slová, oblasti a pod.), v databázach domácich alebo zahraničných noriem.

Úhrada za rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk