Bezodplatné poskytovanie noriem

E-fakturácia

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu

Národné implementácie zozáväznených európskych dokumentov v zmysle čl. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní je možné stiahnuť tu:

STN EN 16931-1 + A1: 2020 Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry (36 9640) (PDF, 12,5 MB)

STN EN 16931-1+A1: 2020/AC: 2020 Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. Oprava AC (PDF, 721,2 kB)

STN P CEN/TS 16931-2: 2017 Elektronická fakturácia. Časť 2: Zoznam syntaxí vyhovujúcich EN 16931-1 (36 9640) (PDF, 900 kB)

Prístup k týmto technickým dokumentom CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou.

Používatelia môžu vytvoriť z týchto dokumentov vedľajšie produkty. Odvodené aplikácie, ktoré sú založené na týchto dokumentoch alebo používajú informácie z týchto dokumentov, musia obsahovať vyhlásenie, ktoré bude jasne viditeľné pre používateľov. Vyhlásenie musí obsahovať informáciu, že odvodená aplikácia je implementáciou dokumentu a rozmnožovanie dokumentu je so súhlasom CEN a ÚNMS SR.

CEN a ÚNMS SR nenesú žiadnu zodpovednosť za používanie obsahu a implementáciu týchto odvodených aplikácií. CEN a ÚNMS SR nedávajú žiadne explicitné alebo implicitné záruky pre akýkoľvek účel takej implementácie. V prípade pochybností sa musia používatelia vždy odkazovať na obsah dokumentu poskytnutého ÚNMS SR, ktorý sprístupnil oficiálny smerodajný text vyššie.

Tento oznam odporúčame uviesť na každej vystavenej elektronickej faktúre, ktorá bude vytvorená na základe dokumentov o elektronickej fakturácii: „Táto faktúra je v súlade s STN EN 16931-1 + A1: 2020, STN EN 16931-1 + A1/AC: 2020 a STN P CEN/TS 16931-2: 2017.“