Odborná štúdia Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe

Odborná štúdia Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe

Téma spoločenskej zodpovednosti už niekoľko dekád vzbudzuje veľkú pozornosť a stáva sa predmetom debát a diskusií. Hovorí totiž o správaní, ktoré je priateľské k spoločnosti a k životnému prostrediu, teda o takom správaní, ktoré zabezpečí kvalitný život budúcim generáciám. Na dosiahnutie tohto cieľa sa etické princípy musia stať súčasťou každodennej praxe všetkých subjektov bez ohľadu na ich veľkosť či zameranie.

Spoločenská zodpovednosť je postavená na troch pilieroch – ekonomickom, sociálnom a environmentálnom. Ide teda o univerzálne princípy aplikovateľné v súkromnej i verejnej sfére.

Verejný sektor patrí k najväčším sektorom každého štátu, čo znamená, že pre občanov musí byť spoľahlivý. Spoločensky zodpovedné správanie v prípade verejného sektora charakterizuje predovšetkým etické správanie, ktoré zahŕňa napríklad zapájanie sa do rozvoja spoločnosti, ochrany životného prostredia, kvality života a rovnakých príležitostí zamestnania, pričom sa toto správanie vyznačuje nestrannosťou, angažovanosťou, aktívnou spoluprácou so zainteresovanými stranami a v neposlednom rade transparentným konaním.

Implementovanie princípov spoločenskej zodpovednosti v organizácii demonštruje jej ochotu pracovať nad rámec svojich povinností, čo samotnej organizácii prináša množstvo benefitov. Zo sociálneho hľadiska starostlivosť o zamestnancov zvyšuje ich spokojnosť, čím sa zvyšuje aj ich motivácia a produktivita práce. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov navyše znižuje pravdepodobnosť úrazov, čo vedie k úspore nákladov. Takto sa dostávame k prínosom koncepcie spoločenskej zodpovednosti v ekonomickej oblasti. Zníženie nákladov totiž dosiahneme aj efektívnejším využívaním zdrojov, zatiaľ čo vytváranie, presadzovanie a zverejnenie kódexov správania/etických kódexov môže mať za následok zlepšenie komunikácie so zainteresovanými stranami, čím sa zefektívňujú vzťahy so zákazníkmi/občanmi a zvyšuje sa príťažlivosť organizácie pre investorov a podporovateľov. Prínosom zodpovedného správania v environmentálnej rovine je nielen zdravé životné prostredie zabezpečujúce trvalé podmienky k životu, ale aj pozitívnejší imidž organizácie.

Odborná štúdia je zameraná na všetky piliere spoločenskej zodpovednosti, pričom sa v nej zohľadňujú špecifiká a charakteristiky verejných inštitúcií v kontexte spoločenskej zodpovednosti. Ponúka praktický návod pre implementáciu spoločensky zodpovedného správania do praxe organizácie verejného sektora. Jej cieľom je motivovať organizácie verejnej správy k uplatňovaniu konceptu spoločenskej zodpovednosti a preto tvorí poslednú časť štúdie praktický návod ako začať a aké kroky je potrebné v organizácii uskutočniť, aby sa spoločenská zodpovednosť v organizácii nepovažovala len za projekt, ale stala sa prirodzenou súčasťou riadenia a hodnôt organizácie.

Na stiahnutie:
Odborná štúdia Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe (PDF, 5,3 MB) (PDF, 5,3 MB)