Rok 2015

Rok 2015

V oblasti manažérstva kvality môžeme v histórii nájsť množstvo významných osobností, ktoré sa zaoberali problematikou kvality a považujú sa tak za priekopníkov v oblasti kvality zameranej na zákazníka. Mnohí z nich sú vyzdvihovaní aj v súčasnosti za ich myslenie, prínosy a inovatívne prístupy.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality považuje za veľmi dôležité oceňovať a vyzdvihovať významné osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú problematike kvality na Slovensku.
 
Aj tento rok sa v mesiaci november odovzdávali významné ocenenia v oblasti kvality. Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR uskutočnilo odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2015 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2015. Súčasťou tohto významného „kvalitárskeho večera“ bolo aj odovzdanie ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.
 
Ocenenie odovzdali Peter Mihók, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michal Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR nasledovným osobnostiam:

  • prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc.
  • Ľubomír Plai

na fotografii Peter Mihók, prezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Miroslav Zafka, ocenený za celoživotný prínos v oblatsi kvality, Michal Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR

Fotografia č. 1 - prof. Ing. Miroslav Zafka, CSc.

Profesor Zafka po ukončení štúdia pôsobil ako hlavný technológ spoločnosti TESLA Orava Nižná. Neskôr sa však vrátil na akademickú pôdu. Na Vysokej škole dopravnej v Žiline bol menovaný za docenta a neskôr profesora. Počas svojho pôsobenia na škole zastával funkciu vedúceho Katedry elektro-technológie, následne Katedry priemyslovej výroby a dve obdobia pôsobil ako dekan Strojnícko-elektrotechnickej fakulty. Neskôr sa stal predsedom Technického výboru pre akreditáciu Systémov manažérstva kvality, v rámci ktorého  udeľovali historicky prvé certifikáty systému manažérstva kvality organizáciám na Slovensku. V roku 1986 sa podieľal na príprave podkladov pre udeľovanie Ceny Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá je predchodcom dnes udeľovanej Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu.

na fotografii Peter Mihók, prezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Ľubomír Plai, ocenený za celoživotný prínos v oblasti kvality, Michal Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie a Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR

Fotografia č. 2 -  Ľubomír Plai

S menom pána Ľubomíra Plaia sa spája predovšetkým kvalita vo verejnom sektore. Jeho odborné portfólio tvoria mnohé aktivity a projekty s cieľom reformy a skvalitňovania verejnej správy v Slovenskej republike. Spájajú sa v ňom vlastnosti dobrého manažéra a vedomosti odborníka. Má skúsenosti s riadením štátnej služby na celoštátnej úrovni, ale aj s riadením samosprávy v pozícii starostu i prednostu. Bol a stále je odborníkom prizývaným k otázkam reformy, modernizácie štátnej služby, cezhraničnej spolupráce a riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. Aktívne presadzuje uplatňovanie modelu CAF a iných efektívnych nástrojov zlepšovania sa v organizáciách verejnej správy. Pán Plai je uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, svedčí o tom jeho činnosť napríklad v OECD, Rade Európy, ale aj v Európskej sieti pre verejnú správu.