Poslanie, misia, vízia a hodnoty

Poslanie 

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako ústredného orgánu štátnej správy s prierezovou pôsobnosťou je tvorba a rozvoj nástrojov infraštruktúry kvality. Primárnym cieľom je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia a realizácia úloh v oblasti  normalizácie, metrológie,  kvality, posudzovania zhody a akreditácie.

V európskom ponímaní pozostáva infraštruktúra kvality z normalizácie, metrológie, posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, pričom činnosti sa zameriavajú na uplatňovanie práva EÚ, najmä predpisov Nového prístupu.


Misia

ÚNMS SR je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý plní kľúčové úlohy v oblasti sprístupňovania technických noriem, skúšania výrobkov, merania a kvality s cieľom ochrániť spotrebiteľov a podporovať konkurencieschopnosť našich podnikateľov na trhu s technickými výrobkami.


Vízia

ÚNMS SR má ambíciu stať sa inštitúciou, ktorá je ľahko identifikovateľná ako logický partner pre štátne organizácie, občanov a podnikateľov pre oblasť technických štandardov, výrobkových predpisov, systémov manažérstva kvality, merania v obchodnom styku či pri ochrane zdravia, prírody a majetku.


Hodnoty

Profesionalita

  • Dbáme o  systematické vzdelávanie zamestnancov s cieľom byť profesionálnym, zodpovedným, spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre verejnosť.
  • Podporujeme kritické myslenie, inovatívnosť, dobré nápady a angažovanosť každého jednotlivca.
  • Vnímame zodpovednosť za podmienky, ktoré svojou činnosťou vytvárame.

Otvorenosť

  • Naše pracovné tímy sú silné, otvorene komunikujú, hľadajú konsenzus, vytvárajú atmosféru dôvery a spolupráce.
  • Informácie sú pre nás cennou hodnotou a vedú k vyššej agilite a pružnosti.
  • Podporujeme implementáciu moderných komunikačných prostriedkov, aby naši klienti mali ľahší prístup k informáciám.

Rešpekt

  • Rešpektujeme názory všetkých subjektov na trhu.
  • Spätná väzba je pre nás dôležitým nástrojom neustáleho zlepšovania.

Zrozumiteľnosť

  • Zákony sú pre ľudí, preto majú byť prehľadné, zrozumiteľné a jednoznačné.

Partnerstvo

  • Budujeme dlhodobé a udržateľné vzťahy s inštitúciami a podnikateľskými združeniami.