10. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

10. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

VÝSLEDKY

logo súťažeUkončili sme desiaty ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“. Hodnotiteľská komisia, ktorá zasadala dňa 11.10.2017, rozhodla, že oceneným v roku 2017 sa stáva:

  • v kategórii A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo: novinár, publicista) 

Richard Medal a Mikuláš Huba s príspevkom pod názvom Hrozí nám negramotnosť? (PDF, 124,6 kB) (PDF, 124,6 kB), uverejneným v denníku SME dňa 7.6.2017.

Článok je zameraný na potrebu účinného vzdelávania, výchovy a osvety detí i dospelých vo vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia, ktoré na Slovensku čoraz viac zaostáva. Environmentálna výchova a vzdelávanie je pritom základom pre ďalšie správanie sa ľudí k zničenému životnému prostrediu.

  • v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo: odborná verejnosť)

Hajnalka Németh s príspevkom pod názvom Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme (PDF, 272,4 kB) (PDF, 272,4 kB), uverejneným v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť dňa 1.12.2016.

Príspevok upriamuje pozornosť na aktuálnu potrebu uplatnenia spoločenskej zodpovednosti v praxi firiem, ktorú možno chápať ako záväzok firiem robiť také rozhodnutia, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti. Potreba spoločenskej zodpovednosti firiem je aktuálnou nevyhnutnosťou v dosahovaní cieľov a môže firmám priniesť významnú konkurenčnú výhodu.

  • v kategórii C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo: vedecký pracovník)

Kristína Zgodavová, Oto Hudec a Pavol Palfy z Technickej univerzity v Košiciach, ktorých vedecký príspevok s názvom Culture of quality: insight into foreign organisations in Slovakia (PDF, 133 kB) (PDF, 133,0 kB) bol uverejnený dňa 4.4.2017 v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.

Cieľom tohto vedeckého príspevku je prezentovať výsledky porovnávacieho výskumu kultúry kvality v najväčších zahraničných a domácich organizáciách pôsobiacich v automobilovom priemysle na Slovensku. Empirický výskum skúma stratégiu kvality, víziu kvality, vedúce postavenie, hodnoty kvality a postupy zapojenia zákazníkov.

  • v kategórii D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo: absolvent doktorandského štúdia)

v tejto kategórii podľa rozhodnutia hodnotiteľskej komisie ocenenie udelené nebolo,

  • v kategórii E) najlepšia diplomová práca (autorstvo: absolvent vysokoškolského štúdia)

Matej Masár, ktorý svoju diplomovú prácu s názvom Manažment rizika projektu výrobku v podniku (PDF, 56,9 kB) (PDF, 56,9 kB) úspešne obhájil na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Diplomová práca je zameraná na posúdenie rizík projektu, zameraného na výskum, vývoj, výrobu a predaj nového produktu vo výrobnom podniku. V práci sú posúdené riziká, ktoré môžu mať vplyv na samotný projekt a to z oblasti síl, ktoré pôsobia jednak z trhového prostredia, samotnej organizácie a vychádzajú z podstaty pripravovaného projektu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo dňa 20. novembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2017 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017.

Víťazom srdečne blahoželáme!