6. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

6. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Súťaž „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ je jednou zo strategických aktivít Národného programu kvality SR.

Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. 

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Do súťaže bolo zaradených 184 príspevkov publikovaných v období od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013, ktoré sa zaoberali problematikou kvality práce, produkcie a života.     

Hodnotiteľská komisia súťaže, ktorá zasadala dňa 7.10.2013 rozhodla, že oceneným v roku 2013 sa stáva:

  • v kategórii najlepší publicistický príspevok

     Jozef Sedlák s príspevkom pod názvom Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu (PDF, 213,1 kB) (PDF, 213,1 kB), uverejneným v denníku Pravda dňa 13.3.2013,

  • v kategórii najlepší odborný príspevok

     Mikuláš Čollák so seriálom príspevkov pod názvom Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality (PDF, 6 MB) (PDF, 6,0 MB), uverejneným v časopise Kvalita,

  • v kategórii najlepšia diplomová práca

     Petra Kosnáčová z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave s diplomovou prácou s názvom Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov (PDF, 146,7 kB) (PDF, 146,7 kB).

     Vyhlásenie výsledkov sa konalo pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 dňa 11. novembra 2013 v Historickej budove Národnej rady SR. Diplomy oceneným odovzdával minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozef Mihok.