Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Úrad zverejňuje informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vo svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie