Štatút

Štatút

Štatút Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) podľa zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy úradu, ustanovuje zásady činnosti a vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

Štatút ÚNMS SR (PDF, 361,6 kB)