Štatút

Štatút

Štatút Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), schválený uznesením vlády SR č. 289/2024 z 22. mája 2024, upravuje pôsobnosť a úlohy úradu, ustanovuje zásady činnosti a vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

Štatút ÚNMS SR (PDF, 530,8 kB)