CAF 2020 - 20 rokov zlepšovania vo verejnej správe

CAF 2020 - 20 rokov zlepšovania vo verejnej správe

logo modelu CAF, logo Európskej siete verejnej správy a logo Európskeho inštitútu pre verejnú správu       

Výsledok aktívnej dvojročnej práce priniesol svoje ovocie. Najpopulárnejší a najpoužívanejší spoločný nástroj samohodnotenia organizácií verejnej správy bol 28. novembra 2019 v Helsinkách schválený generálnymi riaditeľmi zoskupenými v sieti EUPAN a je tak prístupný verejnosti.

Od zavedenia modelu CAF v roku 2000 sa daný model neustále vyvíjal a prešiel viacerými revíziami. CAF2020 je už piata verzia spoločného hodnotiaceho rámca, ktorý je európskym sprievodcom kvalitného riadenia vo verejnom sektore. V súčasnosti model CAF využíva približne 4000 organizácií verejnej správy a mnoho z európskych krajín ho zaradilo do svojich stratégií administratívnej reformy. Na aktuálnej verzii modelu CAF2020 pracovali národní korešpondenti modelu CAF s podporou Európskeho informačného  centra CAF pri Európskom inštitúte pre verejnú správu (European Institute of Public Administration – EIPA)  počas dvojročného procesu, ktorého úvodná myšlienka aktualizácie sa zrodila v Talline v septembri 2017.

Čo je nové v modeli CAF2020?
Základná štruktúra modelu s 9 kritériami a 28 subkritériami je síce aj v novom modeli rovnaká, no jazyk modelu je jednoduchší a vecnejší, a tým pádom aj prístupnejší pre nových používateľov. CAF2020 sa zameriava na 6 kľúčových faktorov, a síce digitalizáciu, agilitu, udržateľnosť, inovácie, spoluprácu a diverzitu. V dôsledku zamerania sa na tieto elementy došlo k miernym obsahovým zmenám v jednotlivých subkritériách a príkladoch. Hlavná obsahová kompatibilita s modelom CAF2013 však ostáva zachovaná, keďže podstata modelu je stále tá istá.

Neustále získavanie nových informácií a participácia zamestnancov/občanov na verejnom živote je dnes nevyhnutnou súčasťou nielen v pracovnom ale aj v bežnom živote. Zamestnanci/občania sa stávajú kritickejšími a je cítiť, že sa chcú zúčastňovať nielen na tvorbe pracovných procesov, ale aj dôležitých strategických rozhodnutí organizácie. Táto skutočnosť vytvára tlak na tradične vytvorené administratívne štruktúry a pracovnú kultúru v organizáciách verejnej správy. Na správne uchopenie týchto zmien je preto nevyhnutné uplatňovať inovačné prístupy vo viacerých oblastiach, a to jednak pri vytváraní stratégie, rozvíjaní organizačných štruktúr, tvorbe procesov a neustálom upozorňovaní zamestnancov o týchto zmenách.

Kľúčové stavebné prvky modelu CAF2020
Všetkých 6 kľúčových tém (digitalizácia, agilita, udržateľnosť, inovácie, spolupráca, diverzita) bolo do CAF-u zabudovaných prostredníctvom praktických príkladov. Je totiž potrebné vytvoriť a implementovať inovatívne návrhy služieb a spôsoby, akými budú tieto služby poskytované. Rovnako CAF2020 zdôrazňuje dôležitosť motivovaných zamestnancov, ktorí sa priamo zúčastňujú na rozvíjaní vlastnej organizácie a pomáhajú tak vytvárať pracovné prostredie, kde agilita, flexibilita a otvorenosť majú svoje miesto. Zodpovednosť zamestnancov, ktorá je podporovaná prostredníctvom pružného pracovného času, flexibilného miesta výkonu práce, ale aj inovatívnych manažérskych zručností, má totiž zásadný vplyv na samotné vykonávanie a výsledok práce, ktorý ovplyvňuje celú organizáciu.

Jednou zo šiestich kľúčových tém modelu CAF2020 je aj udržateľnosť, na ktorú kladie model dôraz prevažne v súvislosti s energeticky efektívnym riadením internej infraštruktúry, recykláciou a správnou cirkuláciou odpadov. Verejné organizácie majú byť podľa modelu CAF2020 práve tými, ktoré sú pre ostatné organizácie zdrojom inšpirácie.

Vzhľadom na rastúce možnosti a tiež získavané vedomosti je dôležité, aby bola diverzita uplatňovaná aj v riadiacich štruktúrach verejnej správy. Podľa modelu CAF2020 je diverzita tým faktorom, ktorý by mal mať za následok produktívne a efektívne využívanie rozmanitosti ľudského kapitálu. Berúc do úvahy túto skutočnosť, uvedomovanie a prijatie rôznorodosti, či už na strane zamestnancov alebo občanov, má priamy vplyv na spôsob výberu zamestnancov, ich rozvíjanie a tiež vytváranie príležitostí na participáciu vo verejnom živote.

Revidovaný model CAF2020 je tak aktualizovaným a komplexným rámcom, prostredníctvom ktorého bude môcť akákoľvek organizácia verejnej správy nájsť vhodný prístup na vlastný rozvoj a cestu k zlepšovaniu.

CAF_2020_english

Európsky_inštitút_pre_verejnú_správu