Externá spätná väzba modelu CAF

Externá spätná väzba modelu CAF

Používanie modelu CAF poskytuje organizácii účinný systém na iniciáciu procesu trvalého zlepšovania. Keďže organizácie verejného sektora, ktoré implementovali model CAF, chceli tiež vidieť výsledky svojej snahy, hľadali spätnú väzbu. Na základe tohto podnetu vznikla myšlienka, vytvoriť Externú spätnú väzbu o zavádzaní komplexného manažérstva kvality za pomoci modelu CAF, nielen vo vzťahu k modelu CAF, ale tiež vo vzťahu k ceste, ktorú si organizácie vybrali na dosiahnutie dlhodobej výnimočnosti.

Vytvorenie Externej spätnej väzby modelu CAF a titulu Efektívny používateľ modelu CAF bolo spoločným úsilím skupiny členských štátov, ktoré sú zapojené do implementácie modelu CAF na národnej úrovni a v rámci Európskeho informačného centra v EIPA. Najväčší podiel na ich vytvorení má pracovná skupina pre inováciu verejnej správy, zložená zo zástupcov Belgicka, Dánska, Talianska, Slovinska a Európskeho inštitútu pre verejnú správu – EIPA podporenej zástupcami Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

Proces podčiarkuje 6 všeobecných princípov:

 1. Externá spätná väzba modelu CAF je spolocný európsky systém, ktorý je implementovaný v národnom kontexte na báze dobrovoľnosti.
 2. Externá spätná väzba modelu CAF propaguje spätnú väzbu implementácie modelu CAF a jeho efektov na organizáciu.
 3. Externú spätnú väzbu modelu CAF realizujú kolegovia a externí hodnotitelia.
 4. Externá spätná väzba modelu CAF vedie k titulu Efektívny používatel modelu CAF (ECU), ktorý je platný 2 roky a nie k uznaniu alebo k akreditácii výnimočnej organizácie.
 5. Externá spätná väzba modelu CAF je založená na 3 pilieroch:
  - proces samohodnotenia,
  - proces zlepšovania,
  - úroveň zrelosti TQM v organizácii (širšie chápanie výnimočnosti).
 6. Rozhodnutie a zodpovednosť za implementáciu Externej spätnej väzby modelu CAF patrí na národnej úrovni každej členskej krajine.

Ciele metodiky Externej spätnej väzby modelu CAF:
Vo vzťahu k podstate potrieb a druhov požiadaviek vyjadrených používateľmi modelu CAF v rôznych členských krajinách EÚ je cieľom Externej spätnej väzby modelu CAF dosiahnuť nasledovné ciele:

 1. Podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopad na organizáciu.
 2. Zistiť, či organizácia zavádza hodnoty TQM ako výsledok implementácie modelu CAF.
 3. Podporiť a oživiť entuziazmus pre trvalé zlepšovanie v organizácii.
 4. Propagovať hodnotenie kolegami a bench learning.
 5. Oceniť organizácie, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania a aby dosiahli výnimočnosť efektívnym spôsobom bez posudzovania toho, akú úroveň výnimočnosti dosiahli.
 6. Podporiť zapájanie používateľov modelu CAF do úrovní výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM® Levels of Excellence).

Národným organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF je v Slovenskej republike Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

O Externú spätnú väzbu modelu CAF môže požiadať organizácia, ktorá:

Poznámka: Prihláška na Externú spätnú väzbu modelu CAF musí byť zaslaná najskôr po 6 mesiacoch, avšak najneskôr do 12 mesiacov po realizácii samohodnotenia podľa modelu CAF (dátum schválenia samohodnotiacej správy vedením organizácie).

Poplatok za Externú spätnú väzbu modelu CAF je

 • 1 900,- € v prípade, ak ide o organizáciu, ktorá žiada o hodnotenie ESV prvýkrát alebo ktorá absolvovala hodnotenie ESV pred viac ako 3 rokmi,
 • 950,- €, ak ide o organizáciu, ktorá implementuje model CAF kontinuálne a žiada o opätovné hodnotenie ESV najneskôr do 3 rokov od posledného udelenia titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Prehľad organizácií, ktoré v Slovenskej republike získali titul Efektívny používateľ modelu CAF je možné nájsť v Slovenskej databáze používateľov modelu CAF.


Na stiahnutie:

Príručka ESV (PDF, 6,3 MB)

Záväzná prihláška ESV (DOCX, 51,6 kB)