Metodika vytvárania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF

Metodika vytvárania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF

Model CAF predstavuje spoločný rámec hodnotenia kvality pre organizácie verejnej správy. Jeho účelom je prostredníctvom samohodnotenia podporovať trvalé zlepšovanie správy vecí verejných, služieb poskytovaných verejnosti a trvalo udržateľný rozvoj oblasti spravovanej organizáciou verejnej správy, a to uplatňovaním princípov výnimočnosti v snahe o dosiahnutie organizačnej výnimočnosti.
 
Samohodnotenie je pri implementácii modelu CAF kľúčové pre efektívne a účinné zlepšovanie. Zamestnanci organizácie najlepšie poznajú silné stránky, ako aj slabiny a problémy organizácie, ktoré je potrebné riešiť/zlepšiť. Vykonanie samohodnotenia predstavuje pre väčšinu zo začínajúcich členov CAF tímov najťažšiu úlohu. Členovia CAF tímu pri samohodnotení opisujú, ako ich organizácia zvláda konkrétnu oblasť vymedzenú príkladom (z pohľadu vytvorených predpokladov, dosiahnutých výsledkov alebo procesu učenia sa a zlepšovania). A tu sa niekedy samohodnotitelia dostávajú do ťažkostí. Opisy a vysvetlenia, ktoré sú v modeli uvedené pri kritériách a subkritériách, niekedy nepostačujú na získanie dostatočného pochopenia, ako pracovať s príkladmi. Táto metodika má poskytnúť organizácii vykonávajúcej samohodnotenie vysvetlenie súvislostí príkladu z modelu CAF. Možno ju nazvať aj Aplikačná príručka modelu CAF.

Aplikačná príručka má uľahčiť pre používateľov pochopenie konkrétnych príkladov modelu CAF a to tak, že ku každému príkladu uvádza hlbšie vysvetlenie predmetu príkladu (o čo v príklade ide), odporúčania pre samohodnotiteľov, na čo sa majú zamerať (prehĺbenie pohľadu na konkrétny príklad), a taktiež súvisiace príklady z predpokladových a výsledkových kritérií. Posledná menovaná časť zdôrazňuje tú podstatnú črtu modelu CAF, ktorá vytvára z modelu konzistentný celok – prepojenia. Uvedené súvisiace príklady rešpektujúce logické prepojenia umožňujú dosiahnuť spoločné uvažovanie a pochopenie stavu organizácie v konkrétnej oblasti.
Okrem vysvetlení a súvislostí uvádza aplikačná príručka ku každému konkrétnemu príkladu podnety na uchopenie príkladu z pozície externých posudzovateľov aj aplikácie z oblasti školstva a samosprávy, keďže tieto oblasti majú silný potenciál implementácie modelu CAF do budúcnosti.

Celú Aplikačnú príručku nájdete na webovom sídle CAF centra.