Odborná štúdia Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva

Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva

Implementácia moderných prístupov manažérstva kvality, ktoré predstavujú napríklad ISO normy, model CAF a ďalšie, má jednoznačný potenciál prispievať k zlepšovaniu výsledkov prostredníctvom skvalitňovania služieb poskytovaných verejnou správou. Správne pochopený a dobre implementovaný systém manažérstva pomáha organizácii zameriavať sa na efektívne plnenie požiadaviek zainteresovaných strán, čo v prípade organizácií verejnej správy znamená predovšetkým orientáciu na dosahovanie pozitívnych výsledkov pri správe zverenej oblasti, efektívne riadenie svojich činnosti a hospodárne využívanie zdrojov.

Normy radu ISO 9000 a model CAF predstavujú najrozšírenejšie využívané systematické uchopenie problematiky kvality prostredníctvom súboru odporúčaní formulovaných prostredníctvom požiadaviek, usmernení alebo určením oblastí na preskúmanie samohodnotením.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pripravil odbornú štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť mieru vyspelosti implementovaných systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy a preukázať, či ich implementácia môže v inštitúciách verejnej správy prispieť k zefektívneniu činností organizácie a zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. Informácie prezentované v tejto odbornej štúdii boli získané z existujúcich zdrojov, ako aj zo zisťovaní a prieskumov vykonaných v rámci jej spracovania.

Zistené skutočnosti a závery nájdete v odbornej štúdii Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva (PDF, 3 MB).