STN-online

Všeobecné informácie o STN-online

Služba STN-online je elektronická služba poskytovaná úradom umožňuje, ktorá umožňuje: 

  • ukladanie, čítanie, prenos textu a grafiky alebo tlač slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií v elektronickom formáte PDF, 
  • definovať vlastné skupiny noriem (napr. celé triedy alebo skupiny noriem),
  • určiť počet prístupov k službe STN-online, 
  • automatickú aktualizáciu (prístup k zmenám, opravám, príp. nahradzujúcim normám).

Podmienky prístupu k službe STN-online 

Texty STN a TNI vo formáte PDF sa nachádzajú na portáli noriem, používateľ služby potrebuje byť pripojený na internet. Prístup k PDF súborom je zabezpečený pomocou protokolu http, resp. https a podlieha autentifikácii.

Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Internet Explorer verzia 7 alebo vyššia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vyššia), Acrobat Reader CZ/SK/EN verzie 7, 8, 9, 10, 11, DC a inštaláciu zásuvného modulu (plugin) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera ÚNMS SR po prihlásení užívateľa do systému alebo priamo u výrobcu pluginu na stránke http://plugin.fileopen.com. Podporovaný operačný systém je MS Windows 7/8/10. 

Súbory sa môžu otvárať priamo zo servera úradu alebo sa môžu sťahovať na lokálny disk a otvárať v režime off-line (bez aktuálneho pripojenia na internet) počas 30 dní odo dňa stiahnutia a uloženia súboru na disk užívateľa bez toho, aby bol počítač pripojený na internet. Po uplynutí tejto doby je potrebné sa znovu pripojiť na internet, tým sa možnosť otvorenia súboru znovu obnoví. 

Prihlasovacím menom je e-mailová adresa, prístupové heslo generuje a automaticky rozosiela systém pomocou e-mailu, každý registrovaný používateľ má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov (ďalej len OS), spravidla na 1 alebo 2, ak nie je v zmluve o poskytovaní služby STN-online alebo objednávke uvedené inak. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory PDF otvárať. 

Upozornenie: počítač, na ktorom používateľ prvý krát otvorí súbor PDF v rámci jedného OS, sa zaeviduje do systému STN-online, preto na ďalších počítačoch a v iných OS sa už súbor nebude dať otvoriť. Texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače. 

Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky. 

Používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, ktorými by sa odstránili ochranné prvky v súboroch PDF, ak používateľ systému STN-online zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie svojho počítača, následkom čoho je potrebná nová registrácia počítača v systéme STN-online, požiada administrátora systému STN-online o odblokovanie aktuálneho registrovaného počítača v systéme a to na adrese shop_pdf@normoff.gov.sk. Ak administrátor STN-online rozhodne, že požiadavka je odôvodnená, uvoľní záznam v systéme. Používateľ sa potom prihlási do systému STN-online a otvorí súbor PDF na zmenenom počítači. Takto sa nový počítač používateľa zaregistruje do systému STN-online.

Službu STN-online poskytujeme len v prípade, že úhrada v príslušnom období jedného roka za vybrané STN a TNI je väčšia ako 332,00 EUR.