STN-online

Všeobecné podmienky poskytovania prístupu k službe STN-online

Slovenské technické normy (ďalej len „STN“) a technické normalizačné informácie (ďalej len „TNI“) sú chránené zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technickej normalizácii“).

STN a TNI alebo ich časti nesmú byť podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o technickej normalizácii rozmnožované alebo rozširované bez súhlasu ÚNMS SR.

ÚNMS SR je výhradným poskytovateľom STN a TNI na území Slovenskej republiky.

STN a TNI vo formáte PDF sú umiestnené na WWW serveri poskytovateľa.

STN a TNI sú užívateľovi služby STN-online poskytované vo formáte PDC. Súbor PDC je chránený súbor PDF vytvorený pomocou Safeguard PDF Security, ktorý je chránený šifrovaním a kontrolami kopírovania DRM spoločnosťou Locklizard.

STN a TNI vo formáte PDC poskytujeme v troch formách:
a)    na čítanie (bez možnosti tlače, prenosu textu alebo obrázkov);
b)    na čítanie, s možnosťou prenosu textu alebo obrázkov* bez možnosti tlače;
c)    s možnosťou tlače, prenosom textu alebo obrázkov*.

* Pojem „prenos textu a obrázkov“ znamená urobiť „print screen“ obrazovky alebo displeja na danom zariadení.

Na prezeranie STN a TNI vyžaduje poskytovateľ použitie bezplatného softvéru Locklizard Viewer s aktívnou licenciou. Potrebný software je možné stiahnuť priamo u výrobcu na stránke https://www.locklizard.com.

Prístup k PDC súborom je zabezpečený prostredníctvom protokolu https a podlieha autentifikácii, pričom autentifikáciou sa rozumie overenie identity registrovaného užívateľa pomocou kontroly pridelených prístupových údajov.

Na ochranu PDC súborov sú použité technické prvky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k STN a TNI, pričom systém ochrany vyžaduje prístup užívateľov na internet.

Podporované operačné systémy sú: Windows 10 a vyššie, Android 5.0 a vyššie, Mac OSX 10.8 (64 bit) a vyššie, iOS 9.1 a vyššie.

Súbory PDC je potrebné stiahnuť na disk užívateľa, pričom otváranie súborov je možné iba v režime online.
Súbory nie je možné otvárať v režime offline. 
Výraz online režim znamená, že zariadenie užívateľa  je pri otvorení normy pripojené na internet. 
Výraz offline režim znamená, že zariadenie užívateľa nie je v danom okamihu pripojené na internet.

Podmienkou prístupu každého užívateľa prijímateľa je súhlas s podmienkami používania služby STN-online, ktoré musí odsúhlasiť pri prvom prihlásení do služby STN-online.

Za prístup s tlačou sa považuje možnosť vytlačenia celej normy v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky.

Prístupovým menom do systému je e-mailová adresa užívateľa a prístupové heslo je generované systémom a posielané automaticky e-mailom.

Prístup k službe STN-online je zabezpečený prostredníctvom zoznamu STN a TNI, ktorý sa zobrazí na webovej stránke poskytovateľa prostredníctvom vyhľadávania.

Užívateľ môže prostredníctvom programu Locklizard Viewer otvárať stiahnuté súbory len na svojom lokálnom zariadení (pod pojmom lokálne zariadenie sa rozumie pracovná stanica, na ktorej sa priamo otvárajú súbory PDC a ktorá neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých zariadení).

Užívateľ má právo používať sprístupnené STN na príslušnom zariadení, ktoré si sám zvolí a na ktorom bude PDC súbory otvárať tak, že si aktivuje licenciu a príslušný súbor PDC na ňom otvorí. Tým je jeho licencia zaevidovaná do systému STN-online.

Užívateľ má právo mať zaregistrované aj jedno záložné zariadenie pod tým istým prihlasovacím menom.

Užívateľ môže vykonávať hromadné sťahovanie PDC dokumentov na svoj disk;

Užívateľ nesmie vykonávať žiadne kroky smerujúce k odstráneniu ochranných prvkov v PDC súbore, rovnako nesmie vykonávať žiadne kroky k dešifrovaniu PDC alebo iné činnosti smerujúce k narušeniu systému a jeho ochrany a je povinný prístupové údaje uchovávať pred stratou alebo zneužitím.

V prípade, ak dôjde k zmene hardvéru, programového vybavenia alebo nastavenia zariadenia užívateľa systému STN-online, ktoré vyžaduje zaregistrovanie licencie pre prístup k normám, užívateľ požiada administrátora systému STN-online prostredníctvom e-mailu shop_pdf@normoff.gov.sk  o odblokovanie svojej registrovanej licencie v systéme. Administrátor systému STN-online následne uvoľní licenciu v systéme najneskôr do troch pracovných dní. Užívateľ potom môže nanovo zaregistrovať licenciu pre prístup k normám na svojom zariadení.