Ponuka na predaj prebytočného majetku štátu

Ponuka na predaj prebytočného majetku štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v záujme naložiť s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou, ponúka na predaj nasledovný majetok (ďalej len "predmet predaja"):

  • aktuálne žiadna ponuka